ÁBSZF

Autóbérlés esetén tájékozódjon az aktuális szerződési feltételekről!

Autó Bartex Kft. Általános Bérleti Szerződési Feltételek

Autó Bartex Kft.

 

Általános Szerződési Feltételek

 

gépjármű bérbeadás esetére

 

ÁBSZF

 

mely alapján a Autó Bartex Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: Autó Bartex Kft., székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kaptár utca 3., cégjegyzékszám: 07 09 023937, adószáma: 23118256-2-07., statisztikai számjele: 23118256-4511-113-07., képviseli: Vámosiné Szántó Krisztina ügyvezető), mint Bérbeadó az egyedi bérleti szerződésben, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁBSZF) meghatározott feltételekkel bérbe adja, az egyedi bérleti szerződésben megjelölt Bérlő pedig bérbe veszi az egyedi bérleti szerződésben megjelölt gépjárművet.

 

MEGHATÁROZÁSOK

 

Baleset: testi sérülést, halált vagy anyagi kárt eredményező szerencsétlenség, továbbá a közlekedés körében bekövetkezett olyan esemény, amely közvetlen veszélyhelyzetet idéz elő, és amelynek a hatókörében egy vagy több személy tartózkodik. Jelen ÁSZF hatálya alatt ugyancsak Baleset a gépjárművet hirtelen érő közvetlen külső mechanikai erő, esemény, amely a gépjármű javítását teszi szükségessé.

 

Bérbeadó: az Autó Bartex Kft., vagy meghatalmazása, megbízása alapján képviseletében eljáró harmadik természetes- vagy jogi személy.

 

Bérleti időszak kezdete: a Gépjárműbérleti szerződés aláírásának és/vagy a gépjármű Bérlő / Gépjárművezető általi átvételének időpontja.

 

Bérleti időszak vége: a Gépjárműbérleti szerződésben meghatározott leadási időpont vagy az az időpont, amikor a Bérlő a gépjárművet a Felek megállapodásának megfelelően Bérbeadó részére visszaszolgáltatja.

 

Bérlő: azon természetes- vagy jogi személy, akivel a Bérbeadó jelen ÁBSZF rendelkezései alapján bérleti jogviszonyt létesít.

 

Gépjárműbérleti szerződés, Bérleti szerződés: a gépjármű átadáskor kitöltésre és a Bérbeadó, valamint a Bérlőképviselője, vagy meghatalmazottja, vagy meghatalmazással rendelkező Gépjárművezető által aláírásra kerülő szerződés, amely rögzíti a Bérbeadó elérhetőségeit, Bérlő és/vagy Gépjárművezető adatait, a gépjármű adatait, bérleti információkat, a gépjármű állapotát (átvételkor), fizetési információkat és a konkrét bérleti jogviszonyra vonatkozó egyéb információkat.

 

Felek, Szerződő Felek: a Bérbeadó és a Bérlő együttes említése.

 

Gépjárművezető (Használó): a Gépjárműbérleti szerződésen feltüntetett érvényes vezetői engedéllyel rendelkező magánszemély, aki a gépjárművet – a Bérlő felhatalmazása/hozzájárulása alapján – ténylegesen használja vagy a Gépjárműbérleti szerződés keretében kiállított Másodvezetői engedéllyel rendelkező magánszemély. A gépjárművet kizárólag a Gépjárműbérleti szerződésben és annak mellékletében feltüntetett személyek vezethetik. Bérlő a Gépjárművezető magatartásáért, általa okozott esetleges károkért felel.

 

Kondíciós lista: a Bérbeadó által meghatározott, a bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó költségeket, díjakat, szolgáltatási ellenértékeket tartalmazó táblázat, melyet Bérbeadó a honlapján tesz közzé és jelen ÁBSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

Lopáskár: a rablás és a jogtalan használat céljából történő önkényes elvételből származó kár, illetve ezen időszak alatt bekövetkezett rongálódás. Ennek minősül a jármű alkatrészeinek, tartozékainak ellopásával kapcsolatosan keletkezett károsodás is, ideértve a lopási kísérlet eredményeként adódó rongálódási kárt akkor is, ha a gépjármű megkerült.

 

Gépjármű használati engedély: a Gépjárműbérleti szerződés mellékletét képező dokumentum, melyen megjelölt természetes személy a Gépjárművezetőn túl jogosult a gépjárművet vezetni.

 

Normál átadás-átvétel: a gépjármű átadás-átvételére a Bérleti időszak kezdetekor és visszaszolgáltatására a bérleti időszak végén a Bérbeadó megbízottja jelenlétében, a Bérbeadó által meghatározott Nyitvatartási időben kerül sor.

 

Nyitvatartási idő: Bérbeadó irodái által meghatározott napon belüli időtartam, amikor a Bérbeadó személyes ügyintézésre lehetőséget biztosít. A Nyitvatartási idő irodánként eltérhet.

 

Saját hibás Baleset: azon Baleset, melynek bekövetkezéséért a Bérlőn vagy Gépjárművezetőn túl, harmadik személy felelőssége nem állapítható meg és biztosítási eseménynek az általános biztosítási feltételek szerint nem minősül.

 

Töréskár: A gépjárműben bármilyen kívülről ható, hirtelen fellépő, Baleseti jellegű erőhatás vagy harmadik személy által okozott rongálás miatt keletkezett sérülés.

 

 

 1. Az egyedi bérleti szerződés megkötése, létrejötte

 

A Bérbeadó ügyfélszolgálati irodáiban személyesen történik az egyedi bérleti szerződés megkötése. A gazdasági társaság Bérlő képviseletében az cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, vagy az általa legalább magánokiratba (és / vagy elektronikus aláírással hitelesített okiratba) foglalt meghatalmazással rendelkező személy járhat el.

 

Helyszíni átadás-átvétel, valamint visszaszolgáltatás esetén a Bérlő az egyedi bérleti szerződést a Bérbeadó megbízottja jelenlétében személyesen írja alá a gépjármű átadás-átvételekor, egyeztetett helyszínen. A helyszíni átadás-átvétel, valamint visszaszolgáltatás külön költségeket vonhat maga után, melyet a Bérbeadó a helyszín egyeztetése során határozhat meg.

 

Az egyedi bérleti szerződés megkötése során a Bérlő köteles megadni és személyazonosságának igazolására alkalmas dokumentummal alátámasztani személyes adatait, úgy mint használt nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, érvényes lakcímét és/vagy levelezési címét, valamint adószámát, továbbá bankszámlaszámát.

 

A Bérlő az adatai megadásakor köteles latin betűk használatára, amennyiben ilyen módon adatait nem tudja megadni, úgy köteles a Bérbeadó munkatársának segítségét kérni.

 

Bérlő köteles objektív felelősségvállalási nyilatkozatot kiállítani és személyes adatait a szükséges mértékben megadni.

 

 1. A jármű átadás – átvétele (átvétel):

 

Gépjármű felvétele és leadása normál átadás-átvétel keretében:

Bérlő megfelelő műszaki és esztétikai állapotban kapja meg a gépjárművet, és köteles azt – a normál elhasználódást figyelembe véve – az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni a bérleti szerződésben meghatározott egyezményes visszaadási helyen és időben. Bérlő a bérleti szerződés és az állapotfelvételi dokumentum (átadás-átvételi jegyzőkönyv) aláírásával igazolja, hogy a jármű a szerződésen feltüntetett állapotban került átadásra. A gépjármű állapotáért bérlő mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig azt bérbeadó vagy az általa felhatalmazott személy hivatalosan át nem vette.

 

A jármű átadása az egyedi bérleti szerződés megkötése után történik. A Bérlő a jármű átadása előtt átveszi a bérleti szerződést (ezen fel van tüntetve a jármű aktuális külső és belső állapota, az induló Km óra állás és üzemanyag szint), a jármű forgalmi engedélyét a hozzátartozó dokumentációval együtt, illetve 1 darab indító kulcsot. Bérbeadó és Bérlő együttes állapotfelmérést végez, melynek során fizikálisan megvizsgálják a jármű külső és belső állapotát, valamint a tartozékok meglétét. Az állapotfelmérés során

a Bérbeadó fényképfelvételt készít. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvön az összes sérülés, illetve az esetleges tartozék hiányok regisztrálásra kerülnek, ezt mind Bérlő és Bérbeadó ellenőrzi és aláírásával igazolja. Bérbeadó átadja a járművel és a bérlés ideje alatti teendőkel kapcsolatos információkat, igazolásokat (üzemanyag, autópálya-matrica, bel- és külföldi használattal kapcsolatos információk, műszaki hiba vagy baleset esetén követendő szabályok stb.).

 

Amennyiben az átvétel során Bérlő sérülést, hibát vagy alkatrész / tartozék hiányt nem észlel, az észlelt sérülés vagy hiba vagy alkatrész / tartozék hiány jegyzőkönyvben történő rögzítését és/vagy fényképfelvétel készítését nem kéri, úgy a gépjárművet a Bérbeadó rendszerében rögzített állapotban, annak hiánytalanul meglévő alkatrészeivel / tartozékaival együtt veszi birtokba és a visszaadás során esetlegesen felmerülő hibák / sérülések / hiányosságok a Bérlő használatával összefüggésben kerülnek meghatározásra, mellyel ellentétes tény bizonyítása a Bérlő kötelezettsége és kockázata.

 

Az átadás-átvételi dokumentáció aláírásával a Bérlő elismeri, hogy a Bérbeadó a gépjárművet közúti közlekedésre és a jelen ÁBSZF szerinti rendetetésszerű használatra alkalmas és megfelelő műszaki és esztétikai állapotban, külsőleg és belsőleg tiszta, kitakarított állapotban, kenőanyaggal és üzemanyaggal feltöltve (átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített mennyiségben) a jogszabályokban előírt szükséges tartozékokkal és okmányokkal együtt adta át részére.

 

A gépjármű átadás átvételével a kárfelelősség átszáll, az autó állapotával kapcsolatosan észrevétel az átadás-átvétel helyszínéről – Bérbeadó telephelyéről, vagy egyedi helyszínről – történő kihajtást követően, első gépjármű használat megkezdése után nem fogadható el.

 

A jármű visszavétele a jármű visszaszolgáltatásakor történik. Bérlő átadja a Bérbeadó képviselőjének a forgalmi engedélyt a hozzá tartozó dokumentációval együtt, illetve az indító kulcsot. Bérbeadó és Bérlő együttes állapotfelmérést végez, melynek során fizikálisan megvizsgálják a jármű külső és belső állapotát, valamint a tartozékok meglétét. Az állapotfelmérés során a Bérlő kérésére a Bérbeadó fényképfelvételt készít a járműtől kb.2 méterre a jármű két oldalán 90 fokos, az első és a hátsó részén 45-45 fokos szögben. Ezek után Bérbeadó ellenőrzi az aktuális (záró) Km óra állást és üzemanyag szintet, illetve az indításkor esetlegesen megjelenő szerviz- vagy hibajelzést. Ezen adatok rögzítését követően a bérleti szerződés lezárásra kerül, melyből Bérbeadó átad egy aláírt példányt Bérlő részére, mely átvételét aláírásával igazolja.

Amennyiben a Bérbeadó képviselője nem vesz részt a gépjármű leadásánál, és az átadáskori állapothoz képest a bérlő eltérést észlel, úgy azt a bérbeadónak jelezni köteles fényképfelvétel készítésével, írásbeli nyilatkozattal. Amennyiben ilyen nyilatkozatot nem tesz, úgy minden feltárt eltérés a bérlőt terheli.

 

Amennyiben a Bérlő nem a Bérbeadó telephelyein adja vissza a gépkocsit, hanem a Bérbeadó által elfogadott egyéb helyszínen, úgy a Bérlő felelőssége fennáll mindaddig amíg Bérbeadó nem veszi birtokba a gépkocsit. A Bérbeadó a tőle elvárható legrövidebb időn belül köteles birtokba venni a gépkocsit, de legkorábban a bérleti jogviszony megszűnésének napját következő munkanapon.

 

Bérbeadó, mind a Gépjármű kiadásakor, mind pedig annak visszavételekor ún. állapotlapot állít ki (átadás-átvételi jegyzőkönyv), amelyet a Bérlő, valamint a Bérbeadó arra feljogosított alkalmazottja aláírásával lát el. Bérlő felelősséggel tartozik a bérlet során keletkezett sérülésekért abban az esetben is, ha a Gépjármű visszaszolgáltatásakor a Gépjármű ún. visszavételi állapotlapjának aláírását elmulasztja (pl. Gépjárművet félfogadási időn kívül adja le, vagy félfogadási időn belül történő leadás esetén a szemlét nem várja meg), illetve megtagadja.

 

A Nyitva tartási időn túli leadásra nincs lehetőség,  azonban amennyiben a Bérlő a Gépjárművet mégis nyitvatartási időn kívül állítja le Bérbeadó telephelyén, vagy annak közelében, ezen esetre a Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjárművet a bérleti időszak végén a bérleti feltételektől eltérően nem az üzleti nyitva tartás ideje alatt adja le, úgy a gépjármű állapot felmérésére és a Bérleti Szerződés lezárására a leadást követő munkanap üzleti nyitva tartása idején kerül sor, mely eseményeken Bérlő jogosult jelen lenni.

 

Bérlő minden távollétével járó esetre kiterjedően lemond arról, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés és szerződés lezárás Bérbeadó által igazolt megállapításait vitassa, és tudomásul veszi, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés során megállapított, a bérlet során keletkezett káreseményekre fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége az Általános Szerződés Feltételei szerint fennáll, melyet Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is.

 

A Bérlő a gépjármű átvételével elismeri, hogy a jármű tartozék listáját megismerte és a birtokbavételkor a jármű összes tartozéka hiánytalanul rendelkezésre áll. Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait, az annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. A használati-kezelési útmutatót, vagy annak elektronikus elérési címét a Bérlő a gépjármű kesztyűtartójában találja, annak megismerését és magára nézve kötelező erejét a Bérlő a bérleti szerződés aláírásával elismeri és elfogadja. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépjárművet a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással, jogosulatlan használattal szemben, így azt használaton kívül minden esetben lezárni, a gépjárműben értéket nem hagyni, a gépjárművel lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépjármű magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani. A fentiek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért Bérlő a kár teljes összegéig anyagi felelősséggel tartozik.

 

Bérlő a Bérleti Szerződés aláírásával igazolja, hogy a jármű a szerződésen feltüntetett állapotban került átadásra. Az átadás időpontjától a gépjármű állapotáért Bérlő mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig azt Bérbeadó vagy az általa felhatalmazott személy hivatalosan át nem vette (visszavétel időpontja).

 

Ha a gépjármű bérlését Bérlő online szerződéskötés keretében előzetesen rendeli meg, és azt Bérbeadó visszaigazolta, Bérbeadó a bérleti időtartam kezdetekor a megrendelésben szereplő kategóriájú gépjárművet adja bérbe a Bérlő részére. Ha a bérleti időtartam kezdetekor az adott kategóriájú gépjármű nem áll rendelkezésre, Bérbeadó legalább azonos vagy magasabb kategóriájú gépjárművet biztosít a Bérlő részére az eredetileg megrendelt kategóriájú gépjármű bérleti díjáért.

 

A jogi személy Bérlő az egyedi bérleti szerződés megkötésekor köteles a Bérlő nevében aláírásra jogosult aláírási címpéldányának eredeti példányát bemutatni. A gépjárművet a Bérlő nevében átvevő személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással köteles igazolni képviseleti jogosultságát. Dokumentumok hiányában Bérbeadó a gépjármű átadását megtagadhatja, melynek körében felmerülő összes kár és költség a Bérlőt terheli.

 

Speciális feltételek az átadás – átvétel során:

 

Külföldre utazás a gépjárművel

Amennyiben a gépjárművel el kívánja hagyni az országot, ezt átvételekor feltétlenül jelezze ügyintézőnknek. A bérelt gépjárművel a belépés a következő országokba nem engedélyezett: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észtország, Fehéroroszország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Moldova, Montenegro, Oroszország, Ukrajna.

 

Kiszállítás és visszaszállítás

Előre jelzett igény esetén a ki- és/vagy visszaszállítás díja:

 • Bérbeadó irodával rendelkező városon és nyitvatartási időn belül biztosított, bruttó 7.700 Ft/alkalom,
 • előre jelzett igény esetén a városon kívüli kiszállítási díja bruttó 254 Ft/km, de minimum bruttó 11.400 Ft,

A kiszállításnál vagy visszaszállításnál a normál átadás-átvétel folyamata minden esetben megtörténik

 

Pótszemle

Amennyiben a gépjármű visszavétele során az időjárási körülmények, vagy a gépjármű szennyezettségi foka nem teszi lehetővé, úgy a Bérbeadó a gépjármű állapotfelmérését későbbi időpontban (visszavételt követő 5 munkanapon belül) végzi el a korábbiakban írt feltételek szerint. A pótszemle időpontjáig a Bérbeadó a gépjárművet nem használja.

 

 1. Bérlő kötelezettségei, a gépjármű használatára vonatkozó rendelkezések

 

A bérleti jogviszony körében a Bérbeadó és a Bérlő minősül szerződéses Félnek.

 

A gépjárművet azon Bérlő, vagy Bérlő által megnevezett Gépjárművezető használhatja, aki több mint egy éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, és elmúlt 21 éves. A gépjárművet más, Bérlő által megnevezett olyan személy is használhatja, aki több mint egy éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, a bérbeadás idején elmúlt 21, ill. meghatározott kategóriák esetén 25 éves, és erre írásos bérbeadói ún. másodvezetői engedéllyel rendelkezik. A gépjármű állapotáért a bérlés ideje alatt minden esetben Bérlő felel. A Bérlő -amennyiben a bérlés megkezdésekor már tudottan a jármű vezetését át fogja engedni harmadik személynek, úgy – a másodvezető személyének megjelölésére köteles, annak személyes adatai megadásával. A másodvezető – vagy be nem jelentett harmadik vezető fél – által okozott károkért, költségekért a Bérlő objektív felelősséggel tartozik, azok körében kimentési ok nem illeti meg.

 

A gépjárművet kizárólag latin betűkkel írt eredeti vezetői engedéllyel rendelkező személy vezetheti. A nem latin betűkkel nyomtatott vezetői engedélyt Bérbeadó nem fogad el, ezen esetben Bérlő csak és kizárólag nemzetközi vezetői engedély bírtokában és az eredeti okmányok bemutatása mellett jogosult bérlésre. Amennyiben Bérlő az Európai Unió és vagy a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény tagállamain kívüli államból érkezik, ezen esetben Bérlő csak és kizárólag nemzetközi vezetői engedély bírtokában és az eredeti okmányok bemutatása mellett jogosult bérlésre

 

Bérlő a gépjármű használata során köteles minden bel- és külföldi jogszabályt, közlekedési, műszaki, hatósági előírást és parkolási szabályt betartani, valamint a gépjárművet annak kezelési útmutatójában foglaltak betartásával, rendeltetésszerűen köteles használni, mindezekért teljes felelősséggel tartozik.

 

A járművet tilos használni a következőkre:

 • másnak bérbe adni, kivéve Bérbeadó előzetes, írásbeli engedélyével
 • műszaki hiba vagy folyadékhiány (motorolaj, hűtőfolyadék, ad blue) esetén továbbhaladásra
 • gépjárművezetés oktatására
 • jármű vagy pótkocsi mozgatására, vontatására, kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten vontatás céljára adta bérbe
 • tudatzavar, alkohol, kábítószer, altatószer, hallucinogén szer vagy más anyag – mely befolyásolhatja a reakcióképességet, ill. az öntudatot – befolyása alatti vezetésre, illetve tilos ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni
 • vámszabályokkal ellentétes és egyéb illegális szállításra
 • személyek, vagyontárgyak, pénzszállítmányok díjazás ellenében történő szállítására, hallgatólagosan vagy kimondva
 • autósport rendezvényeken, beleértve a versenyzést vagy arra való felkészülést (edzést), tesztvezetést
 • az előírt súlyt meghaladóan megterhelni
 • az előírt üzemanyagtól eltérő minőségű (oktánszámú) üzemanyaggal tankolni, és azzal működtetni,
 • a gépjárműbe beszerelt biztonságtechnikai berendezéseket kiszerelni vagy azokat bármely módon üzemképtelenné tenni, és azok használatát mellőzni
 • a Gépjárműben tilos dohányozni (a dohányszag eltávolításának a költségét a weboldalon közzétett kondíciós lista tartalmazza)
 • viszont bérletbe adni

 

Bérlő köteles a

 • gépjármű iratait mindig magánál tartani, azokat a gépkocsiban nem tárolhatja;
 • a gépjármű parkolásakor az ajtók, ablakok zárt állapotáról meggyőződni, és a gépjárműben elhelyezett értékeit kivenni;
 • a gépjármű parkolásakor a gépjárműbe beszerelt biztonságtechnikai eszközöket (riasztó, stb.) használni;
 • a kötelező felelősség biztosítás feltételeit maradéktalanul betartani és tartózkodni minden olyan tevékenységtől, mulasztástól, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza.
 • megtéríteni Bérbeadónak az igénybe vett szolgáltatások és kiegészítő felszerelések bérleti díját, mint Bérbeadó követelését;
 • tájékoztatni a bérelt gépjárművet használó, illetve a szolgáltatás igénybevételét intéző, azt igénybe vevő munkatársait a gépjármű bérlés díjairól és feltételeiről.

 

Bérlő a járművet kizárólag Magyarország területén használhatja. Bérlő a gépjárművet kizárólag Bérbeadó – az egyedi bérleti szerződés megkötését megelőzően megtett – előzetes írásbeli hozzájárulásával viheti külföldre, Bérbeadó a hozzájárulást indoklás nélkül megtagadhatja.

Bérlő tudomásul veszi, hogy az esetleges műszaki mentés a távolság arányában késedelmes lehet, továbbá a mentéssel esetleg felmerülő költségeket a Bérbeadónak megfizetni köteles. Bérlő kérése esetén, Bérbeadó díj megfizetése ellenében határátlépési engedélyt állít ki az Európai Unió tagállamaiba, Svájcba, Szerbiába, Montenegróba és Bosznia & Hercegovinába. Bérlő tudomásul veszi, hogy ezen országokon kívül nem járul a gépjármű más országban történő használatához.

 

Amennyiben az üzemanyagszint visszavételkor alacsonyabb, mint a kiadáskor feltüntetett mennyiség, akkor Bérlő a kondíciós listában meghatározott szolgáltatási díj megfizetésére köteles (újratankolási díj).

 

Bérlő köteles a gépjárművet, annak tartozékait és más okmányait a legnagyobb gondossággal használni, illetve kezelni, továbbá a gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait mindig magánál tartani. Az indítókulcs, a forgalmi engedély, illetve a rendszám elvesztése esetén a pótlásokkal kapcsolatosan felmerülő összes költség a Bérlőt terheli, ideértve a pótlás napjáig tovább számlázandó bérleti díjat is.

 

Bérlő a gépkocsival jogosult Magyarország területén a fizetős autópályák, autóutak használatára, amennyiben ezek díját az egyedi bérleti szerződésnek megfelelően a Bérbeadó felé megfizette.

 

Az ÁSZF gépjármű használatára vonatkozó rendelkezései megszegéséből eredő bármely és összes költségért és kárért a Bérlő teljes felelősséggel tartozik és azokat köteles megtéríteni a Bérbeadó részére.

 

Használó alatt a továbbiakban a Bérlő által a bérlet Gépjármű használatára feljogosított személyt értjük. Bérlő és Használó Bérbeadóval szemben fennálló mindennemű felelőssége egyetemleges.

 

Bérlő, illetőleg Használó köteles megtéríteni Bérbeadónak minden olyan rendőrség, vagy más hatóság által kiszabott bírság, büntetés, illetve pótdíj – ideértve a meg nem fizetett parkolási díjat, illetve a belföldi vagy külföldi autópálya használattal kapcsolatos díjak megfizetésének elmulasztását is (feltéve, hogy a Gépjármű a Bérleti szerződés tartama alatt nem rendelkezett belföldi e-matricával) – következményeképpen előállott kárát, amelyet a Gépjárművel azon időszak alatt elkövetett valamely szabályszegés nyomán róttak ki, amely időszakban Bérlő a Gépjármű bérleti jogosultja volt, beleértve a tényleges visszaszolgáltatásig fennálló időszakot. Rendőrségi, illetve egyéb hatósági megkeresések esetén a Bérbeadó jogosult kiadni az illetékes hatóságnak a Bérlő adatait.

 

Bérlő, illetve Használó terhére esik továbbá a Gépjárműben hagyott, a Bérlő, a Használó, vagy pedig valamely harmadik személy tulajdonát képező bármely dolog, illetve a Gépjármű járulékos tartozékainak, valamint iratainak elvesztése, illetve megrongálódása is. Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés megszűnését követően a tudomására jutott bármely bírság, büntetés, vagy egyéb fizetési kötelezettséggel együtt járó marasztalás nyomán előállott kárát teljes egészében – választása szerint – a Bérlőre, illetőleg Használóra hárítani. Amennyiben a Bérlő, illetőleg a Használó a jelen pontban foglalt bírság, büntetés, illetve pótdíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének a Gépjármű Bérbeadó részére történő visszaadásáig nem tesz eleget, akkor a Bérlő, illetőleg a

Használó köteles a Bérbeadónak a meg nem fizetett parkolási díjon, illetve az egyéb díjakon felül minden egyes bírságra, büntetésre, illetve pótdíjra vonatkozó felszólítás után adminisztrációs díjat megfizetni. A Bérlő a bérleti

szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a bérleti jogviszony megszűnését követően Bérbeadó részére a bérleti jogviszonnyal összefüggésben érkezett bírság, büntetés, pótdíj kiegyenlítése érdekében a Bérbeadó utólag elszámoljon a még rendelkezésére álló óvadék terhére. Az óvadék visszafizetése után a Bérlő a részére kiszámlázott költségeket köteles a számlán szereplő határidőben megfizetni. A birságok, költségek átterhelése alapjául szolgáló iratok másolatát Bérbeadó elektronikus úton megküldi Bérlő Bérleti szerződésben megadott e-mail címére. Az e-mail cím valótlanságából vagy megváltozása bejelentésének elmulasztásából eredő jogkövetkezmények a Bérlőt terhelik.

 

A Gépjárműbérleti szerződés megkötése során a bírságok, költségek, díjak stb. megtérítése körében Bérlő objektív felelősségvállalási nyilatkozatot tesz, melyben vállalja ezen összegek megtérítését. Bérlő a Gépjárműbérleti szerződés aláírásával lemond minden megtámadási jogról, amely a Bérbeadó objektív felelősségvállalási nyilatkozat alapján érvényesített igényével szemben megilletheti. Objektív felelősségvállalási nyilatkozat hiányában a Bérbeadó megtagadhatja a gépjármű átadását, mely esetben Bérbeadó jogosult a mindenkor hatályos kondíciós listában meghatározott összegű törlés mulasztási díj felszámítására.

 

Bérlő tudomásul veszi, hogy adatait a Bérbeadó a jogszabályi felhatalmazás keretein belül kezeli az adatkezelési szabályzatnak megfelelően, és szükség esetén (rendőrségi, illetve egyéb hatósági megkeresések esetén) az arra illetékesek részére jogosult kiadni.

 

Bérlő elfogadja, hogy amennyiben a nyilatkozatban foglalt adatok hibásnak vagy hiányosnak bizonyulnak, és a hatóság a gépjárművel kapcsolatos valamely cselekményből fakadóan bármilyen bírságot, büntetést vagy joghátrányt állapít meg Bérbeadó felé emiatt, úgy Bérbeadó a kiszabott bírság, büntetés összegét áthárítja Bérlőre.

 

Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés megszűnését követően is a tudomására jutott bármely bírság, büntetés, vagy egyéb fizetési kötelezettséggel együtt járó marasztalás nyomán előállott kárát teljes egészében a Bérlőre hárítani.

 

Amennyiben a Bérlő a jelen pontban foglalt bírság, büntetés, illetve pótdíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének a gépjármű Bérbeadó részére történő visszaadásáig nem tesz eleget, akkor a Bérlő köteles a Bérbeadónak a meg nem fizetett parkolási díjon, illetve az egyéb díjakon felül minden egyes bírságra, büntetésre, illetve pótdíjra vonatkozó felszólítás után a kondíciós listában meghatározott adminisztrációs díjat is megfizetni a bérleti díj beszedésével egyező módon.

 

Bérlő köteles megtéríteni Bérbeadónak a következő díjakat, mint Bérbeadó követelését:

 

 • a felhasznált idő díját a Bérleti Szerződésen meghatározott árakon – figyelembe véve, hogy egy bérleti nap 24 óra, melyhez 60 percet meghaladó továbbhasználat esetén plusz egy bérleti nap kerül felszámolásra
 • a megtett kilométerek km-díját a Bérleti Szerződésben meghatározott áron, amennyiben a díjszabás nem tartalmazza
 • a törés és/vagy lopás elleni biztosítás, a személyi balesetbiztosítás díját, amennyiben Bérlő azokat igénybe vette a Bérleti Szerződés szerint, és a díjszabás nem tartalmazza
 • a biztosítási önrészt, ill. kártérítést
 • a kieső napok díját a Bérleti Szerződés díjszabása szerint, a szállítási és kárjavítási költségeket, valamint az adminisztrációs költséget
 • ki- illetve visszaszállítási díjat, amennyiben a gépjárművet a bérbeadó irodán kívül, más helyszínen veszi fel ill. adja le, a Bérleti Szerződésben meghatározottak szerint
 • hazaszállítási, ún. egy utas díjat, amennyiben a gépjárművet másik irodában/országban adja le, mint a felvétel helye, a Bérleti Szerződésben meghatározottak szerint
 • újratankolási (üzemanyag és szerviz) díjat, amennyiben Bérlő leadáskor az átadás szerinti üzemanyag mennyiséghez képest kevesebb üzemanyaggal adja le a járművet
 • a közlekedési szabályok megszegéséből származó költségeket, bírságokat, pótdíjakat, valamint az előzőekkel összefüggésben felmerülő adminisztrációs és bírósági eljárási díjat
 • a gépjármű dokumentumai – forgalmi engedély és/vagy zöldkártya -, ill. a rendszámtábla, a gyári kulcsok elvesztése esetén, sérült vagy hiányzó navigációs rendszer esetén, sérült vagy hiányzó mobil WiFi kommunikációs készülék esetén, a láthatósági mellény hiánya esetén, az elakadásjelző háromszög és/vagy egészségügyi csomag hiánya esetén a kondíciós lista szerint felszámításra kerülő tételeket
 • a gépjármű rendeltetésellenes használatából eredő túlzott kopása, ill. különlegesen szennyezett – beleértve a dohányszagot is – vagy a normál belső takarításon felüli kárpittisztítást, ill. fertőtlenítést igénylő állapota esetén a kondíciós listában meghatározott tételeket
 • ha megállapítást nyer, hogy Bérlő nem a gépjárműre előírt minőségű üzemanyagot használta, köteles az esetleg ebből eredő károsodás, valamint az üzemanyag költségeit megfizetni
 • késedelmi kamatot
 • a bérlet ideje alatt felmerülő működtetési és egyéb költségek (üzemanyag, parkolás stb.) Bérlőt terhelik

 

A felek megállapodnak, hogy a fent írt díjtételek Forint devizanemben kerülnek meghatározásra.

 

Bérlő, amennyiben Bérbeadótól további kiegészítő szolgáltatásokat vesz igénybe (pl. WIFI, navigációs berendezés, gyermekülés, stb.), azok használati feltételeit, valamint a kiegészítő szolgáltatások díját tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja. Bérlő a bérlet lezárultakor a Gépjárművet, illetve a Gépjárművel együtt bérbevett tartozékokat az átvételkori állapotnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles Bérbeadó számára visszaszolgáltatni. Bérbeadó, mind a Gépjármű kiadásakor, mind pedig annak visszavételekor ún. állapotlapot állít ki, amelyet a Bérlő, valamint a Bérbeadó arra feljogosított alkalmazottja aláírásával lát el. Bérlő felelősséggel tartozik a bérlet során keletkezett sérülésekért abban az esetben is, ha a Gépjármű visszaszolgáltatásakor a Gépjármű ún. visszavételi állapotlapjának aláírását elmulasztja (pl. Gépjárművet félfogadási időn kívül adja le, vagy félfogadási időn belül történő leadás esetén a szemlét nem várja meg), illetve megtagadja. A Gépjárművet a Bérbeadó üzemanyaggal feltöltve adja át a Bérlőnek; a Gépjármű visszaszolgáltatásakor (baleset, műszaki meghibásodás esetén is), amennyiben azt nem az átadáskori mennyiséggel feltöltött üzemanyagtartállyal szolgáltatja vissza, Bérlő köteles a hiányzó üzemanyag értékét megtéríteni (ún. feltöltési díj és/vagy utántöltési díj), kivéve, ha a Szerződő Felek külön megállapodása eltérően rendelkezik. Bérlő, illetve Használó terhére esik továbbá a Gépjárműben hagyott, a Bérlő, a Használó vagy pedig valamely harmadik személy tulajdonát képező bármely dolog, illetve a Gépjármű járulékos tartozékainak, valamint iratainak elvesztése vagy megrongálódása is. A Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a Gépjárműben hagyott tárgyak iránt. A Gépjárműben hagyott tárgyak Bérlő vagy Használó részére történő visszaküldésének módjáról és költségéről Szerződő Felek külön megállapodása az irányadó.

 

A Gépjárműben dohányozni tilos, ennek megsértése esetében a Bérlő (illetve Használó) köteles a Bérbeadónak az ezzel kapcsolatban felmerül takarítás költségét megfizetni.

 

A Bérlő a Gépjárművet nem javíthatja, nem javíttathatja. Meghibásodás esetén azonnal értesíteni köteles a Bérbeadót, és az utasításai szerint köteles eljárni. Azon esetben, amennyiben a Bérbeadó a bejelentést követően kifejezetten engedélyezi a bérleti jogviszony során felmerülő bármely meghibásodás elhárítását, úgy az kizárólag a Gépjárművel egyező típusú járművek javítására szakosodott javítóműhelyben, ún. ‘szakszervizben’ végeztethető el; a javítás nyomán felmerült költségek Bérbeadót terhelik, kivéve, ha a meghibásodás a Gépjármű Bérlő (Használó) általi, nem rendeltetésszerű használatának, illetve Bérlő (Használó) egyéb szerződésszegésének a következménye. Bérlő, illetve Használó köteles Bérbeadó részére a szervizigényt az ügyfélszolgálat telefonszámán haladéktalanul bejelenteni és előzetes írásbeli hozzájárulását kérni a javítás elvégeztetéséhez, melyre kizárólag a Bérbeadó által megjelölt helyen jogosult. A jelen pont szerinti engedélykérés elmulasztásából eredő károk a Bérlőt terhelik.

 

Óraállás diktálás, túlfutás, szervizigény:

Bérlő köteles Bérbeadó iroda részére a szervizigényt – amennyiben a jármű fedélzeti computere bármilyen műszaki meghibásodásra utaló vagy szerviz ciklus lejártára utaló jelzést mutat vagy a gépjárműhöz tartozó dokumentáció szerinti kötelező szerviz ciklust eléri – haladéktalanul írásban (legalább email útján rendszám és kilométeróra állás megjelölésével) bejelenteni és a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulását kérni a javítás elvégeztetéséhez, melyre kizárólag a Bérbeadó által megjelölt helyen jogosult. Amennyiben a bérleti időszak alatt válik aktuálissá, úgy Bérlő köteles a ciklikus szerviz és/vagy a kötelező műszaki szemlére a gépjárművet Bérbeadó által megjelölt helyen és időben rendelkezésre bocsátani.

 

Bérlő köteles a bérleti időszak teljes időtartama alatt a Bérleti időszak kezdetétől számított minden 30. napon e-mailben (km@barta.hu) a gépjármű pillanatnyi kilométerszámláló állását megadni, amely a kötelező karbantartási periódusok betartása miatt is elengedhetetlen. Amennyiben Bérlő ezen kötelezettségét nem teljesíti, Bérbeadó jogosult minden mulasztás esetén a kondíciós listában meghatározott adminisztrációs díjat, továbbá az előírt km mennyiség túllépését (túlfutás) követően a túlfutott km (a meghatározott és a ténylegesen futott km különbsége) után kilométerenként 35 Ft + ÁFA díjat is túlfutási díj címén Bérlő felé számlázni, valamint Bérlő köteles a túllépéssel okozott mindennemű kárt is megfizetni, beleértve a gyártói vagy mobilitásgarancia elvesztése okán felmerült költséget, értékvesztést is. A túlfutási díj elszámolása a Bérleti időszak végét követő 8 munkanapon belül történik.

 

A jelen pont szerinti bejelentés elmulasztásából eredő károk a Bérlőt terhelik. A kötelező szervizelés Bérlőnek felróható okból történő elmaradása esetén a Bérlő a gépjármű bruttó beszerzési árának 8%-ával megegyező összegű garanciális díj megfizetésére köteles.

 

 1. Bérleti Idő

 

Egy bérleti nap 24 órából áll, amely az egyedi bérleti szerződésben feltüntetett időpontban kezdődik. Amennyiben a bérlet időtartama nem éri el a 24 órát, abban az esetben is 1 napi bérleti díj felszámítandó. Heti vagy havi bérleti időtartam kezdő- és lejárati napja, naptári nap feltüntetésével történik. A bérlet minimális időtartama 1 (egy) nap.

 

Bérlő az egyedi bérleti szerződésben meghatározott bérleti időtartam lejárta előtt legalább 24 órával személyesen, telefonon vagy emailben jogosult bejelenteni, hogy a bérleti időt meg kívánja hosszabbítani. A bejelentés nem keletkezteti a bérleti szerződés módosítását, annak feltételeiről a bejelentést követően tájékoztatja Bérlőt a Bérbeadó. Ellenkező esetben Bérbeadó a megfelelően meg nem hosszabbított bérlet nyomán előállott veszteséget teljes egészében Bérlőre hárítja, illetve a bérleti díjat a bérlet eredetileg megállapított teljes időtartamára felszámítja. A bérleti idő meghosszabbítása a Bérbeadó írásban történő visszaigazolásával válik érvényessé, visszaigazolás hiányban a bérleti idő az egyedi bérleti szerződésben meghatározott időpontban, vagy időszak lejártával lejár. A bérleti idő meghosszabbításra a Bérbeadó nem köteles.

Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti idő lejártakor, annak meg nem hosszabbítása esetén, Bérbeadó jogosult a gépjárművet – akár önhatalom alkalmazásával – birtokába visszavenni, melynek minden költsége Bérlőt terheli.

Bérlő szintén 24 órával a leadás előtt köteles jelezni, ha az eredetileg tervezett leadási helyszínt módosítani kívánja. Bérlő köteles a Bérbeadó előzetes jóváhagyását kérni a külső helyszínen történő leadáshoz.

Amennyiben a Bérleti szerződés eltérően nem rendelkezik – a havidíj megállapítása 30 napos egységekben történik. A Bérleti szerződésben meghatározott maximális futásteljesítményhez képest történő esetleges többlet kilométer-felhasználás ellenértékét a Bérlő a bérlet lezárásakor köteles megtéríteni (túlfutási díj).

Bérleti szerződés megkötését követően a bérleti időszakhoz kapcsolódó, a kondíciós listában meghatározott bérleti díj tételek kerülnek felszámításra, függetlenül attól, hogy a bérlet során a hosszabbításra vagy módosításra tekintettel a bérleti idő tükrében más kondíciós feltételek vonatkoznának a bérletre. Napi heti vagy hosszabb távú bérleti konstrukcióról más konstrukcióra csak és kizárólag új bérleti szerződés megkötésével válthat a Bérlő.

 

 1. Bérleti díj

 

A minimális bérleti időtartam 1 nap (24 óra).

 

A bérleti díj az egyedi bérleti szerződés körében adott és elfogadott árajánlatban foglalt szolgáltatásokat tartalmazza.

 

A bérleti díjak nem tartalmazzák az üzemanyagot, a károkozási önrészt, a repülőtéri pótdíjat, az üzembentartási díjat, a nem rendeltetésszerű használatból eredő javítási költségeket, és minden egyéb, a bérlet során felmerülő egyéb költséget.

 

60 percen túli késedelmes visszahozatal esetén plusz egy bérleti nap kerül felszámításra.

 

Bérbeadó az elfogadott árajánlat szerinti bérleti díj (ideértve mindenkori általános forgalmi adót is) megfizetése ellenében adja bérbe a gépjárművet. A bérleti díjon kívül díjakat Bérbeadó a kondíciós listában határozza meg. Bérbeadó az árlistát és a Weboldalán közzétett kondíciós listát jogosult egyoldalúan bármikor módosítani, kiegészíteni.

A fogyasztónak minősülő Bérlő tudomásul veszi a jelen ÁBSZF elfogadásával, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) l) pontja alapján elállási jogát nem gyakorolhatja jelen személygépjármű bérleti szolgáltatás esetében, tekintettel arra, hogy a Felek az egyedi bérleti szerződésben meghatározott teljesítési határnapot kötnek ki.

 

Bérlő a bérleti díjat a Bérbeadó számlája alapján, banki átutalással előre esedékesen köteles megfizetni.

 

Bérlő tudomásul veszi, hogy ha az egyedi bérleti szerződés a Bérbeadó bármely szerződött szervizének átadott gépjárműve javítása idejére jön létre, ebben az esetben a jelen ÁSZF-ből és az egyedi bérleti szerződésből eredő fizetési kötelezettsége teljesítéséig a Bérbeadót, a javításra átadott gépjárműre visszatartási jog illeti meg.

 

A bérleti időtartam alatt felmerülő minden egyéb díj, költség (ideértve különösen, de nem kizárólagosan: parkolási, úthasználati, rév díjak; üzemanyag díja, külső és belső mosás, kárpit tisztítás díjai, parkolási társaságok, hatóságok, bíróságok által kirótt bírságok, büntetések, biztosítási önrész, avulás, sérülések és egyéb károk, valamint a gépjármű nem rendeltetésszerű használatából eredő költségek, károk, kenőanyagok és egyéb folyadékok (Pl.: ad-blue adalék, ablakmosó folyadék, stb.) utántöltésével felmerülő költségek; túlzott kopás, vagy szennyeződés eltávolításának költsége a Bérlőt terheli.

 

Alap esetben az egy napra vagy egy hétre megállapított bérleti díj a gépjármű meghatározott kilométer használatát (maximum 200 km/nap), míg az egy hónapra megállapított bérleti díj 3000km/hó futásteljesítményt tartalmaz, az ezt meghaladóan mért futásteljesítmény után Bérlő a kondíciós listában meghatározott km díjat is köteles túlfutási díj címén megfizetni. 1 hónap 30 naptári napnak minősül, amely az átvétel napjától kezdődik.

 

Ha a Bérlő a gépjárművet nem szolgáltatja vissza, úgy a Bérbeadó jogosult hatósági intézkedést kezdeményezni, vagy a Gépjármű fellelhetőségének ismeretében a Bérlő előzetes tájékoztatása mellett önhatalommal birtokba venni (pótkulcs használatával felnyitni és elszállítani).

 

Abban az esetben, ha a Bérlő a Bérleti szerződés alapján bármely címen fennálló fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, az így keletkezett tartozás összege után köteles a késedelem teljes idejére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamatot fizetni. Amennyiben a Bérlő az esedékes fizetési kötelezettségének a fizetési határidő lejártát követő 60 napon belül sem tesz eleget, Bérbeadó jogosulttá válik a tartozás tényét nyilvánosságra hozni, illetve az összes ezzel az üggyel kapcsolatos ügyvédi költséget megtéríteni Bérbeadó részére.

Lopás kárátalány (TP): Tartalma a Kondíciós listában kerül meghatározásra. Bérlő anyagi felelőssége önhibás lopás esetén a kár teljes összegéig terjed.

 

Törés kárátalány (CDW): Tartalma a Kondíciós listában kerül meghatározásra. Bérlő anyagi felelőssége önhibás töréskár esetén a kár helyreállítási költségének teljes összegéig terjed.

 

 1. Fizetési feltételek és Óvadék

 

Fizetési feltételek:

Bérbeadó a gépjárművek bérléséről a gépjármű leadását követően, a bérleti időszak lezárása utáni 8 naptári napon belül számlát állít ki, melyet Bérlő a számla kiállítását követő 8 napon belül banki átutalással egyenlít ki. 30 napot meghaladó bérlés esetén Bérbeadó a gépjárművek bérléséről 30 naponként, a bérleti időszak lezárása utáni 8 naptári napon belül, az ÁFA tv. szerinti időszakos elszámolás szabályai szerint számlát állít ki, melynek fizetési határideje a számla kiállításától számított 8 nap. Az átutalásos számla postai úton, elektronikus levél formájában, vagy személyesen kerül kézbesítésre. A számla átvételével a Bérlő fizetési kötelezettsége beáll, melynek legkésőbb a számla esedékességekor köteles eleget tenni.

Óvadék:

Az óvadék megfizetése minden esetben kötelező és a gépjármű kiadásának előfeltétele. Az óvadék összege a bérelt gépjárműre vonatkozó, aktuális bruttó bérleti díj kétszerese. Az óvadék összege legkésőbb a Bérleti időszak végét követő 60. napon az óvadékot teljesítő részére visszautalásra kerül, kivéve Bérlő bérleti díj tartozásának, Saját hibás Balesetből származó károkozásának vagy egyéb tartozásának esetét. Bérbeadó nem köteles az óvadékot visszafizetni mindaddig, míg Bérlő esetleges kártérítési felelősségével vagy egyéb tartozásával kapcsolatosan függő kérdés áll fenn. Bérbeadó az óvadék után kamatot nem tartozik fizetni és azt nem köteles letétként kezelni. Az óvadék teljes összege elsődlegesen a pénzügyileg nem rendezett bérleti díj, valamint a költségek fedezetére használható fel eltérő előzetes, írásos megállapodás hiányában.

 

Bérbeadó jogosult a megrendelő pénzügyi minősítését előzetesen elvégezni és az általános 2 havi bruttó bérleti díjtól eltérő, a megrendelés értékével arányosan megállapított óvadékot jogosult bekérni megrendelőtől a szolgáltatási díj, egyéb díjak, költségek és az esetleges károk fedezésére.

Késedelmes fizetés

Ha Bérlő a bérleti díj megfizetésével késedelembe esik, Bérbeadó előzetes felszólítás nélkül jogosult a Gépjárműbérleti szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan felmondani és a gépjárművet – Bérlő költségére – elszállítani.

Abban az esetben, ha a Bérlő a Bérleti szerződés alapján bármely címen fennálló fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, az így keletkezett tartozás összege után köteles késedelmi kamatot fizetni. A késedelmi kamat mértéke magánszemély Bérlő esetén a Ptk. 6:48. § szerinti, míg jogi személy Bérlő esetén a Ptk. 6:155.§ szerinti mértékű törvényes kamat. Amennyiben a Bérlő az esedékes fizetési kötelezettségének a fizetési határidő lejártát követő 60 napon belül sem tesz eleget, Bérbeadó jogosulttá válik a tartozás tényét nyilvánosságra hozni, illetve Bérlő köteles az összes ezzel az üggyel kapcsolatos ügyvédi költséget megtéríteni Bérbeadó részére. Késedelmes teljesítés esetén a Bérbeadót vállalkozásnak minősülő Bérlővel szemben a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány illeti meg. A törvény értelmében vállalkozás minden olyan szervezet, amely önálló gazdasági vagy szakmai tevékenységet végez még akkor is, ha azt egyetlen személy végzi. Így tehát vállalkozásnak minősül minden egyéni vállalkozó is. A behajtási költségátalány tehát alapvetően vállalkozások egymás közötti ügyleteiben merülhet fel, a fogyasztóknak minősülő magánszemélyeknek nem merülhet fel ilyen jellegű fizetési kötelezettség.

A behajtási költségátalány összege negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszege. Ezt az összeget a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül követelheti a pénztartozással késedelembe eső féltől. A behajtási költségátalányt attól függetlenül követelheti a Bérbeadó a Bérlőtől, hogy milyen összegű tartozásról van szó. A költségátalány követelése független továbbá attól is, hogy hány napos késedelembe esett a Bérlő. A behajtási költségátalányt az arra jogosult akkor is követelheti, ha a behajtással semmilyen költség nem merült fel. A behajtási költségátalány egy éves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető. A behajtási költségátalány megfizetésére nem köteles az a vállalkozás, aki az erre irányuló igény érvényesítése során a késedelmét kimenti.

 

 1. A gépjármű használata, az objektív felelősség

Bérlő köteles tájékoztatni a bérlet gépjárművet használó, illetve a szolgáltatás igénybevételét intéző, azt igénybe vevő munkatársait a gépjármű bérlés díjairól és feltételeiről.

Amennyiben Bérlő a gépjármű használatát a jelen szerződés feltételei szerint megjelölt harmadik személynek átengedi, úgy ezen használatért oly módon felel, mintha a gépjárművet maga használta volna.

Bérlő, illetve használó köteles a gépjárműveket gondosan és rendeltetésszerűen használni Bérbeadó előírásai alapján, különös tekintettel a gépjármű használati útmutatóban foglaltak betartására. A gépjármű állapotáért mindaddig Bérlő felel, míg azt hivatalosan Bérbeadó megbízottja át nem vette, és annak állapotát aláírásával nem igazolta az átadás-átvételi formanyomtatványon.

Bérlőt felelősség terheli a bérbeadás feltételeit szabályozó Általános Bérleti Szerződés Feltételei be nem tartásával, illetve megsértésével okozott károkért.

Felek megállapítják, hogy a közlekedési jogszabályok értelmében Bérbeadó kötelessége a hatóságok felé történő adatszolgáltatás, illetve a gépjármű más személy általi használatának nyilatkozattal történő igazolása. Felek megállapodnak, hogy a gépjármű átadásakor annak használója objektív felelősségvállalási nyilatkozatot köteles aláírni.

 

 

 1. Biztosítás

 

A Bérleti szerződésben meghatározott gépjárműre Bérbeadó által kötelező felelősségbiztosítás köttetett a magyar törvények értelmében, melynek díját a gépjármű bérleti díja magában foglalja. A felelősségbiztosítás a bérelt gépjárműre tartalmazza a harmadik fél felelősségét teljes körű személyi sérülésekre és anyagi károkra. Mindezen védelem a Bérleti szerződés részeként érvénytelenné válik, különösen akkor, amennyiben egy illetéktelen vezető használta az autót vagy abban az esetben, ha a gépjármű vezetője az okot adó esemény ideje alatt nem rendelkezik a szükséges vezetői engedéllyel és/vagy alkohol, kábítószer befolyása alatt, vagy egyéb gépjárművezetésre alkalmatlan állapotban vezetett.

Bérlő, illetve használó felelősséggel tartozik azokért a bérlet során a gépjárműben keletkezett sérülésekért, illetve egyéb károkért is, amelyek keletkezésének körülményeiről nem rendelkezik ismeretekkel (pl. ismeretlen károkozó által okozott sérülés.) Ha a gépjárműbe dolog elleni erőszakkal behatolnak, illetve azt ilyen módon megrongálják, a rendőrségi feljelentést Bérlő, illetve gépjárműhasználó köteles megtenni. Abban az esetben, ha a Bérbeadóval szerződött biztosító társaság a bérlet alatt elő állott biztosítási eseménnyel összefüggő körülmények Bérlőnek felróható felderíthetetlensége, illetve valamely, a Bérlő érdekkörében felmerült egyéb körülmény miatt a keletkezett kár megtérítést megtagadja, Bérbeadó jogosulttá válik az ilyen módon meg nem térült kárát Bérlővel szemben érvényesíteni.

 

Saját hibás baleset, illetve elemi kár esetén a Bérlő a Kondíciós listában meghatározott kárátalány megfizetésére köteles.

 

Lopáskár és totálkár káresemény esetén Bérlő a Kondíciós listában meghatározott kárátalány megfizetésére köteles.

A káreseményből adódó már felmerült vagy későbbiekben felmerülő (akár becsült) fizetési kötelezettségeket Bérbeadó jogosult előzetesen, a biztosítási vagy hatósági ügy lezártát megelőzően Bérlőnek kiszámlázni. A kárügy biztosítóval történt elszámolást követően, a Bérlő által megfizetett összegét vagy annak különbözetét a Bérbeadó a Bérlő számára visszafizeti.

 

A Kondíciós listában rögzített kárátalány nem fedezik a gumiabroncsok, felnik, antenna sérüléseiből, a nem megfelelő üzemanyag-használat okozta meghibásodásból eredő, illetve semmilyen, a belső térben, rakodótérben keletkezett kárt, melyekre Bérlő kártérítési felelőssége az kárátalány összegétől függetlenül teljeskörűen fennáll. Bérlő elfogadja a törés- és Lopáskár számítás adatait és esetleges utólagos korrekció esetén a különbözetet köteles megfizetni. Bérlő a teljes, akár a gépjármű értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni:

 • a gépjármű mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha az nem biztosítási esemény;
 • lopás és részlopás károk esetén, amennyiben Bérlő a gépjárműben hagyta a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét vagy a hatóság előtt a tulajdoni vagy a használati jog igazolására alkalmas iratokat;
 • lopás vagy részlopás esetén a Bérlő a gépjármű bármely kulcsát nem tudja visszaszolgáltatni Bérbeadónak;
 • a km-számláló szerkezet meghibásodásának a Bérbeadó iroda felé történő azonnali jelentésének elmulasztásáért;
 • Bérlő vagy közreműködője minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza;
 • személy-, és tehergépjárműnél a rakterület túlterheléséből eredő és a rakterület egyéb sérüléseiért.

 

 1. Teendők baleset során

 

A bérelt járművet érintő baleset esetén Bérlő (Használó) köteles gondoskodni az ún. Európai Baleseti Bejelentő nyomtatvány hiánytalan kitöltéséről. A járművet érintő baleset esetén kötelező a Bérlő általi rendőri intézkedés kérése, melynek elmaradása esetén Bérlő magatartásából felmerülő kárigény érvényesítési lehetőség kizártsága, vagy egyéb a Bérbeadót terhelő marasztalás esetén a Bérlőt teljes anyagi felelősség terheli. Kettőnél több járművet érintő vagy személyi sérüléssel járó baleset esetén Bérlő (Használó) köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni, valamint arról az eljáró rendőrtől igazolást kérni. A személyi sérüléssel együtt járó baleset helyszínének elhagyása törvénybe ütközik.

 

Bérlő, illetve Használó köteles a baleset bekövetkeztéről Bérbeadót (ügyfélszolgálatot) telefonon, vagy más alkalmas módon haladéktalanul értesíteni. Az értesítésben közölni kell, hogy a Gépjármű milyen műszaki állapotban van, valamint Bérbeadó kérésére a baleset körülményeit – az esetleges tanúk megjelölésével – részletesen le kell írni. Bérlő (Használó) köteles továbbá a Bérbeadó által biztosított ún. kárbejelentő nyomtatványt és baleseti bejelentőlapot megfelelően kitölteni, a jelen pont szerinti általa kitöltendő dokumentumokat, a balesetet követő egy napon belül Bérbeadónak megküldeni. A Bérbeadó jogosult a kárrendezés lebonyolításához szükséges személyes iratokról, igazolványokról másolatot készíteni, amelyhez Bérlő, illetve Használó előzetesen hozzájárul.

 

A baleset nyomán mozgásképtelenné vált Gépjárművet Bérlő (Használó) semmilyen körülmények között nem jogosult magára hagyni, illetve szükség esetén köteles a Gépjármű megfelelő és kellően biztonságos őrzéséről gondoskodni.

 

A Bérlő (Használó) a kárérvényesítési eljárás és/vagy a szükséges javítások elvégzése érdekében köteles a Gépjárművet a Bérbeadó és/vagy a biztosító rendelkezésére bocsátani.

 

A kárbejelentést követően a kárrendezés érdekében Bérbeadó jár el az érintett biztosítónál.

 

Amennyiben Bérlő, illetve Használó a fentiekben meghatározottakat megszegi, így pl. a balesetet késedelmesen, vagy hamis adatokat közölve jelenti, felelőssé tehető a baleset nyomán felmerült teljes kárért, illetve egyéb következményekért.

 

 1. Teendők káresemény során

 

A Gépjármű, vagy tartozékai ellopása esetén a Bérlő (Használó) köteles a rendőrséget és a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni, feljelentést tenni, valamint a feljelentést, a kárbejelentőt, a Gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait haladéktalanul Bérbeadó rendelkezésére bocsátani.

 

Bérlő a Gépjárművel kapcsolatos bármely káresemény (beleértve tartozékok elvesztését is) a Bérlő (Használó) köteles a Bérbeadót haladéktalanul, lehetőleg írásban értesíteni.

 

A Gépjárművön kívül bérelt eszközökkel (WIFI, gyerekülés, navigációs berendezés, stb.) kapcsolatos bármely káresemény, meghibásodás (beleértve tartozékok elvesztését is) esetén a Bérlő (Használó) köteles a Bérbeadót haladéktalanul, lehetőleg írásban értesíteni.

 1. Cseregépjármű

 

Abban az esetben, ha a Gépjármű Magyarország területén belül meghibásodik és ezzel egyidejűleg, vagy káresemény következtében mozgásképtelenné válik és a Gépjármű assistance szolgáltatással nem rendelkezik, úgy Bérbeadó a Bérlővel kötött külön megállapodás alapján ingyenesen vagy térítéssel Bérlő részére csere-gépjárművet biztosíthat.

 

Bérbeadó a meghibásodás kapcsán sem a vagyoni károkért, sem a nem vagyoni sérelemért nem tartozik felelősséggel.

 

Ha a Gépjármű Magyarország területén kívül válik mozgásképtelenné Bérbeadó nem biztosít csere-gépjárművet.

 

Abban az esetben, ha a Gépjárművet Magyarország területén Bérlőnek nem felróhatóan (a felróhatóság hiányát kizárja, amennyiben a Bérlő a Gépjármű ellopását követően annak forgalmi engedélyét, valamint indítókulcsát a Bérbeadó részére haladéktalanul nem mutatja be) ellopják, Bérbeadó külön megállapodás alapján ingyenesen vagy térítéssel Bérlő részére csere-gépjárművet biztosíthat.

 

A Bérlő (Használó) saját hibájából bekövetkezett bármely káresemény esetén, az eset összes körülményeinek a megvizsgálását követően Bérbeadó jogosult a Bérlő számára csere-gépjármű biztosítását megtagadni.

 

 1. Kapcsolattartás

 

Bérbeadó kapcsolattartási elérhetőségeit a Bérlő a www.barta.hu címen találja és érheti el.

 

 1. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat:

 

Bérbeadó panaszkezelési szabályzata és ügyfélszolgálatának elérhetőségeit a Bérlő a www.barta.hu címen találja és érheti el.

 

 1. Záró rendelkezések

 

A Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó által a Bérlőnek címzett írásbeli értesítések, így különösen a fizetési

felszólítások – a Bérbeadó választása szerint – postai úton vagy elektronikus levél (e- mail) útján is történhetnek,

azzal, hogy az elektronikus formában megküldött értesítések és üzenetek az elküldést követő harmadik

munkanapon kézbesítettnek tekintendők.

 

A Bérleti Szerződés a Bérlő és az Autó Bartex Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: Autó Bartex Kft., székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kaptár utca 3., cégjegyzékszám: 07 09 023937, adószáma: 23118256-2-07., statisztikai számjele: 23118256-4511-113-07., képviseli: Vámosiné Szántó Krisztina ügyvezető),) között jön létre.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek egy vagy több pontjának érvénytelensége nem hat ki a fennmaradó

pontoknak, illetve a szerződés egészének érvényességére.

 

A Szerződő Felek között a Bérleti Szerződéssel, illetve az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban

esetleges felmerülő viták rendezése esetén a Szerződő Felek alávetik magukat – járásbíróság hatáskörébe tartozó

ügyben – a Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos illetékességének, amely illetékességi kikötést a

Szerződő Felek egyedileg megtárgyaltak.

 

A Bérleti szerződésből eredő valamennyi jogvitára a magyar jog az irányadó.

 

A bérleti szerződés a Bérbeadó országának törvényeivel összhangban jött létre. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Ptk. szabályai és a magyar jog hatályos rendelkezései az irányadóak.

 

Amennyiben a Bérlő nem személyesen jár el a bérleti szerződés megkötésekor, meghatalmazottja / gépkocsi vezetője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy rendelkezik ügyleti felhatalmazással a Bérlő részéről a szerződésben megrendelt szolgáltatás igénybevételére és a bérleti szerződés – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – megkötésére és aláírására. Ezen felhatalmazás hiánya esetén korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik.

 

A Bérleti Szerződésre az annak hatálybalépése időpontjában hatályos és Bérbeadó honlapján közzétett,

időbélyeggel ellátott Általános Szerződési Feltételek az irányadóak a Bérleti Szerződés teljes időtartamára,

kivéve, ha a felek megállapodása ettől eltérően rendelkezik.

 

A Bérlő a hatályos Általános Szerződési Feltételeket, a hatályos Kondíciós lista tartalmát, az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte és elfogadja.

 

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződésben feltüntetett összes személyi adatát feldolgozzák, és az érvényben lévő adatvédelmi törvénynek megfelelően kezelik

 

A Bérlő az általános bérleti szerződési feltételek elfogadásával kijelenti és elismeri, hogy azt a szerződéskötést megelőzően teljeskörűen elolvasta, annak tartalmát megismerte és mint ügyleti akaratával mindenben egyezőt, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

.

 

Utoljára frissítve: 2024. április

Rialmó Kft. Általános Bérleti Szerződési Feltételek

RIALMÓ Kft.

 

Általános Szerződési Feltételek

 

gépjármű bérbeadás esetére

 

ÁBSZF

 

mely alapján a RIALMÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: RIALMÓ Kft., székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kaptár utca 3., cégjegyzékszám: 07 09 012531, adószáma: 13820839-2-07., statisztikai számjele: 13820839-4511-113-07., képviseli: Kiss Györgyi ügyvezető), mint Bérbeadó az egyedi bérleti szerződésben, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁBSZF) meghatározott feltételekkel bérbe adja, az egyedi bérleti szerződésben megjelölt Bérlő pedig bérbe veszi az egyedi bérleti szerződésben megjelölt gépjárművet.

 

MEGHATÁROZÁSOK

 

Baleset: testi sérülést, halált vagy anyagi kárt eredményező szerencsétlenség, továbbá a közlekedés körében bekövetkezett olyan esemény, amely közvetlen veszélyhelyzetet idéz elő, és amelynek a hatókörében egy vagy több személy tartózkodik. Jelen ÁBSZF hatálya alatt ugyancsak Baleset a gépjárművet hirtelen érő közvetlen külső mechanikai erő, esemény, amely a gépjármű javítását teszi szükségessé.

 

Bérbeadó: az Rialmó Kft., vagy meghatalmazása, megbízása alapján képviseletében eljáró harmadik természetes- vagy jogi személy.

 

Bérleti időszak kezdete: a Gépjárműbérleti szerződés aláírásának és/vagy a gépjármű Bérlő / Gépjárművezető általi átvételének időpontja.

 

Bérleti időszak vége: a Gépjárműbérleti szerződésben meghatározott leadási időpont vagy az az időpont, amikor a Bérlő a gépjárművet a Felek megállapodásának megfelelően Bérbeadó részére visszaszolgáltatja.

 

Bérlő: azon természetes- vagy jogi személy, akivel a Bérbeadó jelen ÁBSZF rendelkezései alapján bérleti jogviszonyt létesít.

 

Gépjárműbérleti szerződés, Bérleti szerződés: a gépjármű átadáskor kitöltésre és a Bérbeadó, valamint a Bérlőképviselője, vagy meghatalmazottja, vagy meghatalmazással rendelkező Gépjárművezető által aláírásra kerülő szerződés, amely rögzíti a Bérbeadó elérhetőségeit, Bérlő és/vagy Gépjárművezető adatait, a gépjármű adatait, bérleti információkat, a gépjármű állapotát (átvételkor), fizetési információkat és a konkrét bérleti jogviszonyra vonatkozó egyéb információkat.

 

Felek, Szerződő Felek: a Bérbeadó és a Bérlő együttes említése.

 

Gépjárművezető (Használó): a Gépjárműbérleti szerződésen feltüntetett érvényes vezetői engedéllyel rendelkező magánszemély, aki a gépjárművet – a Bérlő felhatalmazása/hozzájárulása alapján – ténylegesen használja vagy a Gépjárműbérleti szerződés keretében kiállított Másodvezetői engedéllyel rendelkező magánszemély. A gépjárművet kizárólag a Gépjárműbérleti szerződésben és annak mellékletében feltüntetett személyek vezethetik. Bérlő a Gépjárművezető magatartásáért, általa okozott esetleges károkért felel.

 

Kondíciós lista: a Bérbeadó által meghatározott, a bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó költségeket, díjakat, szolgáltatási ellenértékeket tartalmazó táblázat, melyet Bérbeadó a honlapján tesz közzé és jelen ÁBSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

Lopáskár: a rablás és a jogtalan használat céljából történő önkényes elvételből származó kár, illetve ezen időszak alatt bekövetkezett rongálódás. Ennek minősül a jármű alkatrészeinek, tartozékainak ellopásával kapcsolatosan keletkezett károsodás is, ideértve a lopási kísérlet eredményeként adódó rongálódási kárt akkor is, ha a gépjármű megkerült.

 

Gépjármű használati engedély: a Gépjárműbérleti szerződés mellékletét képező dokumentum, melyen megjelölt természetes személy a Gépjárművezetőn túl jogosult a gépjárművet vezetni.

 

Normál átadás-átvétel: a gépjármű átadás-átvételére a Bérleti időszak kezdetekor és visszaszolgáltatására a bérleti időszak végén a Bérbeadó megbízottja jelenlétében, a Bérbeadó által meghatározott Nyitvatartási időben kerül sor.

 

Nyitvatartási idő: Bérbeadó irodái által meghatározott napon belüli időtartam, amikor a Bérbeadó személyes ügyintézésre lehetőséget biztosít. A Nyitvatartási idő irodánként eltérhet.

 

Saját hibás Baleset: azon Baleset, melynek bekövetkezéséért a Bérlőn vagy Gépjárművezetőn túl, harmadik személy felelőssége nem állapítható meg és biztosítási eseménynek az általános biztosítási feltételek szerint nem minősül.

 

Töréskár: A gépjárműben bármilyen kívülről ható, hirtelen fellépő, Baleseti jellegű erőhatás vagy harmadik személy által okozott rongálás miatt keletkezett sérülés.

 

 

 1. Az egyedi bérleti szerződés megkötése, létrejötte

 

A Bérbeadó ügyfélszolgálati irodáiban személyesen történik az egyedi bérleti szerződés megkötése. A gazdasági társaság Bérlő képviseletében az cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, vagy az általa legalább magánokiratba (és / vagy elektronikus aláírással hitelesített okiratba) foglalt meghatalmazással rendelkező személy járhat el.

 

Helyszíni átadás-átvétel, valamint visszaszolgáltatás esetén a Bérlő az egyedi bérleti szerződést a Bérbeadó megbízottja jelenlétében személyesen írja alá a gépjármű átadás-átvételekor, egyeztetett helyszínen. A helyszíni átadás-átvétel, valamint visszaszolgáltatás külön költségeket vonhat maga után, melyet a Bérbeadó a helyszín egyeztetése során határozhat meg.

 

Az egyedi bérleti szerződés megkötése során a Bérlő köteles megadni és személyazonosságának igazolására alkalmas dokumentummal alátámasztani személyes adatait, úgy mint használt nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, érvényes lakcímét és/vagy levelezési címét, valamint adószámát, továbbá bankszámlaszámát.

 

A Bérlő az adatai megadásakor köteles latin betűk használatára, amennyiben ilyen módon adatait nem tudja megadni, úgy köteles a Bérbeadó munkatársának segítségét kérni.

 

Bérlő köteles objektív felelősségvállalási nyilatkozatot kiállítani és személyes adatait a szükséges mértékben megadni.

 

 1. A jármű átadás – átvétele (átvétel):

 

Gépjármű felvétele és leadása normál átadás-átvétel keretében:

Bérlő megfelelő műszaki és esztétikai állapotban kapja meg a gépjárművet, és köteles azt – a normál elhasználódást figyelembe véve – az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni a bérleti szerződésben meghatározott egyezményes visszaadási helyen és időben. Bérlő a bérleti szerződés és az állapotfelvételi dokumentum (átadás-átvételi jegyzőkönyv) aláírásával igazolja, hogy a jármű a szerződésen feltüntetett állapotban került átadásra. A gépjármű állapotáért bérlő mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig azt bérbeadó vagy az általa felhatalmazott személy hivatalosan át nem vette.

 

A jármű átadása az egyedi bérleti szerződés megkötése után történik. A Bérlő a jármű átadása előtt átveszi a bérleti szerződést (ezen fel van tüntetve a jármű aktuális külső és belső állapota, az induló Km óra állás és üzemanyag szint), a jármű forgalmi engedélyét a hozzátartozó dokumentációval együtt, illetve 1 darab indító kulcsot. Bérbeadó és Bérlő együttes állapotfelmérést végez, melynek során fizikálisan megvizsgálják a jármű külső és belső állapotát, valamint a tartozékok meglétét. Az állapotfelmérés során

a Bérbeadó fényképfelvételt készít. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvön az összes sérülés, illetve az esetleges tartozék hiányok regisztrálásra kerülnek, ezt mind Bérlő és Bérbeadó ellenőrzi és aláírásával igazolja. Bérbeadó átadja a járművel és a bérlés ideje alatti teendőkel kapcsolatos információkat, igazolásokat (üzemanyag, autópálya-matrica, bel- és külföldi használattal kapcsolatos információk, műszaki hiba vagy baleset esetén követendő szabályok stb.).

 

Amennyiben az átvétel során Bérlő sérülést, hibát vagy alkatrész / tartozék hiányt nem észlel, az észlelt sérülés vagy hiba vagy alkatrész / tartozék hiány jegyzőkönyvben történő rögzítését és/vagy fényképfelvétel készítését nem kéri, úgy a gépjárművet a Bérbeadó rendszerében rögzített állapotban, annak hiánytalanul meglévő alkatrészeivel / tartozékaival együtt veszi birtokba és a visszaadás során esetlegesen felmerülő hibák / sérülések / hiányosságok a Bérlő használatával összefüggésben kerülnek meghatározásra, mellyel ellentétes tény bizonyítása a Bérlő kötelezettsége és kockázata.

 

Az átadás-átvételi dokumentáció aláírásával a Bérlő elismeri, hogy a Bérbeadó a gépjárművet közúti közlekedésre és a jelen ÁBSZF szerinti rendetetésszerű használatra alkalmas és megfelelő műszaki és esztétikai állapotban, külsőleg és belsőleg tiszta, kitakarított állapotban, kenőanyaggal és üzemanyaggal feltöltve (átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített mennyiségben) a jogszabályokban előírt szükséges tartozékokkal és okmányokkal együtt adta át részére.

 

A gépjármű átadás átvételével a kárfelelősség átszáll, az autó állapotával kapcsolatosan észrevétel az átadás-átvétel helyszínéről – Bérbeadó telephelyéről, vagy egyedi helyszínről – történő kihajtást követően, első gépjármű használat megkezdése után nem fogadható el.

 

A jármű visszavétele a jármű visszaszolgáltatásakor történik. Bérlő átadja a Bérbeadó képviselőjének a forgalmi engedélyt a hozzá tartozó dokumentációval együtt, illetve az indító kulcsot. Bérbeadó és Bérlő együttes állapotfelmérést végez, melynek során fizikálisan megvizsgálják a jármű külső és belső állapotát, valamint a tartozékok meglétét. Az állapotfelmérés során a Bérlő kérésére a Bérbeadó fényképfelvételt készít a járműtől kb.2 méterre a jármű két oldalán 90 fokos, az első és a hátsó részén 45-45 fokos szögben. Ezek után Bérbeadó ellenőrzi az aktuális (záró) Km óra állást és üzemanyag szintet, illetve az indításkor esetlegesen megjelenő szerviz- vagy hibajelzést. Ezen adatok rögzítését követően a bérleti szerződés lezárásra kerül, melyből Bérbeadó átad egy aláírt példányt Bérlő részére, mely átvételét aláírásával igazolja.

Amennyiben a Bérbeadó képviselője nem vesz részt a gépjármű leadásánál, és az átadáskori állapothoz képest a bérlő eltérést észlel, úgy azt a bérbeadónak jelezni köteles fényképfelvétel készítésével, írásbeli nyilatkozattal. Amennyiben ilyen nyilatkozatot nem tesz, úgy minden feltárt eltérés a bérlőt terheli.

 

Amennyiben a Bérlő nem a Bérbeadó telephelyein adja vissza a gépkocsit, hanem a Bérbeadó által elfogadott egyéb helyszínen, úgy a Bérlő felelőssége fennáll mindaddig amíg Bérbeadó nem veszi birtokba a gépkocsit. A Bérbeadó a tőle elvárható legrövidebb időn belül köteles birtokba venni a gépkocsit, de legkorábban a bérleti jogviszony megszűnésének napját következő munkanapon.

 

Bérbeadó, mind a Gépjármű kiadásakor, mind pedig annak visszavételekor ún. állapotlapot állít ki (átadás-átvételi jegyzőkönyv), amelyet a Bérlő, valamint a Bérbeadó arra feljogosított alkalmazottja aláírásával lát el. Bérlő felelősséggel tartozik a bérlet során keletkezett sérülésekért abban az esetben is, ha a Gépjármű visszaszolgáltatásakor a Gépjármű ún. visszavételi állapotlapjának aláírását elmulasztja (pl. Gépjárművet félfogadási időn kívül adja le, vagy félfogadási időn belül történő leadás esetén a szemlét nem várja meg), illetve megtagadja.

 

A Nyitva tartási időn túli leadásra nincs lehetőség,  azonban amennyiben a Bérlő a Gépjárművet mégis nyitvatartási időn kívül állítja le Bérbeadó telephelyén, vagy annak közelében, ezen esetre a Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjárművet a bérleti időszak végén a bérleti feltételektől eltérően nem az üzleti nyitva tartás ideje alatt adja le, úgy a gépjármű állapot felmérésére és a Bérleti Szerződés lezárására a leadást követő munkanap üzleti nyitva tartása idején kerül sor, mely eseményeken Bérlő jogosult jelen lenni.

 

Bérlő minden távollétével járó esetre kiterjedően lemond arról, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés és szerződés lezárás Bérbeadó által igazolt megállapításait vitassa, és tudomásul veszi, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés során megállapított, a bérlet során keletkezett káreseményekre fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége az Általános Szerződés Feltételei szerint fennáll, melyet Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is.

 

A Bérlő a gépjármű átvételével elismeri, hogy a jármű tartozék listáját megismerte és a birtokbavételkor a jármű összes tartozéka hiánytalanul rendelkezésre áll. Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait, az annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. A használati-kezelési útmutatót, vagy annak elektronikus elérési címét a Bérlő a gépjármű kesztyűtartójában találja, annak megismerését és magára nézve kötelező erejét a Bérlő a bérleti szerződés aláírásával elismeri és elfogadja. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépjárművet a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással, jogosulatlan használattal szemben, így azt használaton kívül minden esetben lezárni, a gépjárműben értéket nem hagyni, a gépjárművel lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépjármű magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani. A fentiek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért Bérlő a kár teljes összegéig anyagi felelősséggel tartozik.

 

Bérlő a Bérleti Szerződés aláírásával igazolja, hogy a jármű a szerződésen feltüntetett állapotban került átadásra. Az átadás időpontjától a gépjármű állapotáért Bérlő mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig azt Bérbeadó vagy az általa felhatalmazott személy hivatalosan át nem vette (visszavétel időpontja).

 

Ha a gépjármű bérlését Bérlő online szerződéskötés keretében előzetesen rendeli meg, és azt Bérbeadó visszaigazolta, Bérbeadó a bérleti időtartam kezdetekor a megrendelésben szereplő kategóriájú gépjárművet adja bérbe a Bérlő részére. Ha a bérleti időtartam kezdetekor az adott kategóriájú gépjármű nem áll rendelkezésre, Bérbeadó legalább azonos vagy magasabb kategóriájú gépjárművet biztosít a Bérlő részére az eredetileg megrendelt kategóriájú gépjármű bérleti díjáért.

 

A jogi személy Bérlő az egyedi bérleti szerződés megkötésekor köteles a Bérlő nevében aláírásra jogosult aláírási címpéldányának eredeti példányát bemutatni. A gépjárművet a Bérlő nevében átvevő személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással köteles igazolni képviseleti jogosultságát. Dokumentumok hiányában Bérbeadó a gépjármű átadását megtagadhatja, melynek körében felmerülő összes kár és költség a Bérlőt terheli.

 

Speciális feltételek az átadás – átvétel során:

 

Külföldre utazás a gépjárművel

Amennyiben a gépjárművel el kívánja hagyni az országot, ezt átvételekor feltétlenül jelezze ügyintézőnknek. A bérelt gépjárművel a belépés a következő országokba nem engedélyezett: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észtország, Fehéroroszország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Moldova, Montenegro, Oroszország, Ukrajna.

 

Kiszállítás és visszaszállítás

Előre jelzett igény esetén a ki- és/vagy visszaszállítás díja:

 • Bérbeadó irodával rendelkező városon és nyitvatartási időn belül biztosított, bruttó 7.700 Ft/alkalom,
 • előre jelzett igény esetén a városon kívüli kiszállítási díja bruttó 254 Ft/km, de minimum bruttó 11.400 Ft,

A kiszállításnál vagy visszaszállításnál a normál átadás-átvétel folyamata minden esetben megtörténik

 

Pótszemle

Amennyiben a gépjármű visszavétele során az időjárási körülmények, vagy a gépjármű szennyezettségi foka nem teszi lehetővé, úgy a Bérbeadó a gépjármű állapotfelmérését későbbi időpontban (visszavételt követő 5 munkanapon belül) végzi el a korábbiakban írt feltételek szerint. A pótszemle időpontjáig a Bérbeadó a gépjárművet nem használja.

 

 1. Bérlő kötelezettségei, a gépjármű használatára vonatkozó rendelkezések

 

A bérleti jogviszony körében a Bérbeadó és a Bérlő minősül szerződéses Félnek.

 

A gépjárművet azon Bérlő, vagy Bérlő által megnevezett Gépjárművezető használhatja, aki több mint egy éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, és elmúlt 21 éves. A gépjárművet más, Bérlő által megnevezett olyan személy is használhatja, aki több mint egy éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, a bérbeadás idején elmúlt 21, ill. meghatározott kategóriák esetén 25 éves, és erre írásos bérbeadói ún. másodvezetői engedéllyel rendelkezik. A gépjármű állapotáért a bérlés ideje alatt minden esetben Bérlő felel. A Bérlő -amennyiben a bérlés megkezdésekor már tudottan a jármű vezetését át fogja engedni harmadik személynek, úgy – a másodvezető személyének megjelölésére köteles, annak személyes adatai megadásával. A másodvezető – vagy be nem jelentett harmadik vezető fél – által okozott károkért, költségekért a Bérlő objektív felelősséggel tartozik, azok körében kimentési ok nem illeti meg.

 

A gépjárművet kizárólag latin betűkkel írt eredeti vezetői engedéllyel rendelkező személy vezetheti. A nem latin betűkkel nyomtatott vezetői engedélyt Bérbeadó nem fogad el, ezen esetben Bérlő csak és kizárólag nemzetközi vezetői engedély bírtokában és az eredeti okmányok bemutatása mellett jogosult bérlésre. Amennyiben Bérlő az Európai Unió és vagy a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény tagállamain kívüli államból érkezik, ezen esetben Bérlő csak és kizárólag nemzetközi vezetői engedély bírtokában és az eredeti okmányok bemutatása mellett jogosult bérlésre

 

Bérlő a gépjármű használata során köteles minden bel- és külföldi jogszabályt, közlekedési, műszaki, hatósági előírást és parkolási szabályt betartani, valamint a gépjárművet annak kezelési útmutatójában foglaltak betartásával, rendeltetésszerűen köteles használni, mindezekért teljes felelősséggel tartozik.

 

A járművet tilos használni a következőkre:

 • másnak bérbe adni, kivéve Bérbeadó előzetes, írásbeli engedélyével
 • műszaki hiba vagy folyadékhiány (motorolaj, hűtőfolyadék, ad blue) esetén továbbhaladásra
 • gépjárművezetés oktatására
 • jármű vagy pótkocsi mozgatására, vontatására, kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten vontatás céljára adta bérbe
 • tudatzavar, alkohol, kábítószer, altatószer, hallucinogén szer vagy más anyag – mely befolyásolhatja a reakcióképességet, ill. az öntudatot – befolyása alatti vezetésre, illetve tilos ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni
 • vámszabályokkal ellentétes és egyéb illegális szállításra
 • személyek, vagyontárgyak, pénzszállítmányok díjazás ellenében történő szállítására, hallgatólagosan vagy kimondva
 • autósport rendezvényeken, beleértve a versenyzést vagy arra való felkészülést (edzést), tesztvezetést
 • az előírt súlyt meghaladóan megterhelni
 • az előírt üzemanyagtól eltérő minőségű (oktánszámú) üzemanyaggal tankolni, és azzal működtetni,
 • a gépjárműbe beszerelt biztonságtechnikai berendezéseket kiszerelni vagy azokat bármely módon üzemképtelenné tenni, és azok használatát mellőzni
 • a Gépjárműben tilos dohányozni (a dohányszag eltávolításának a költségét a weboldalon közzétett kondíciós lista tartalmazza)
 • viszont bérletbe adni

 

Bérlő köteles a

 • gépjármű iratait mindig magánál tartani, azokat a gépkocsiban nem tárolhatja;
 • a gépjármű parkolásakor az ajtók, ablakok zárt állapotáról meggyőződni, és a gépjárműben elhelyezett értékeit kivenni;
 • a gépjármű parkolásakor a gépjárműbe beszerelt biztonságtechnikai eszközöket (riasztó, stb.) használni;
 • a kötelező felelősség biztosítás feltételeit maradéktalanul betartani és tartózkodni minden olyan tevékenységtől, mulasztástól, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza.
 • megtéríteni Bérbeadónak az igénybe vett szolgáltatások és kiegészítő felszerelések bérleti díját, mint Bérbeadó követelését;
 • tájékoztatni a bérelt gépjárművet használó, illetve a szolgáltatás igénybevételét intéző, azt igénybe vevő munkatársait a gépjármű bérlés díjairól és feltételeiről.

 

Bérlő a járművet kizárólag Magyarország területén használhatja. Bérlő a gépjárművet kizárólag Bérbeadó – az egyedi bérleti szerződés megkötését megelőzően megtett – előzetes írásbeli hozzájárulásával viheti külföldre, Bérbeadó a hozzájárulást indoklás nélkül megtagadhatja.

Bérlő tudomásul veszi, hogy az esetleges műszaki mentés a távolság arányában késedelmes lehet, továbbá a mentéssel esetleg felmerülő költségeket a Bérbeadónak megfizetni köteles. Bérlő kérése esetén, Bérbeadó díj megfizetése ellenében határátlépési engedélyt állít ki az Európai Unió tagállamaiba, Svájcba, Szerbiába, Montenegróba és Bosznia & Hercegovinába. Bérlő tudomásul veszi, hogy ezen országokon kívül nem járul a gépjármű más országban történő használatához.

 

Amennyiben az üzemanyagszint visszavételkor alacsonyabb, mint a kiadáskor feltüntetett mennyiség, akkor Bérlő a kondíciós listában meghatározott szolgáltatási díj megfizetésére köteles (újratankolási díj).

 

Bérlő köteles a gépjárművet, annak tartozékait és más okmányait a legnagyobb gondossággal használni, illetve kezelni, továbbá a gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait mindig magánál tartani. Az indítókulcs, a forgalmi engedély, illetve a rendszám elvesztése esetén a pótlásokkal kapcsolatosan felmerülő összes költség a Bérlőt terheli, ideértve a pótlás napjáig tovább számlázandó bérleti díjat is.

 

Bérlő a gépkocsival jogosult Magyarország területén a fizetős autópályák, autóutak használatára, amennyiben ezek díját az egyedi bérleti szerződésnek megfelelően a Bérbeadó felé megfizette.

 

Az ÁSZF gépjármű használatára vonatkozó rendelkezései megszegéséből eredő bármely és összes költségért és kárért a Bérlő teljes felelősséggel tartozik és azokat köteles megtéríteni a Bérbeadó részére.

 

Használó alatt a továbbiakban a Bérlő által a bérlet Gépjármű használatára feljogosított személyt értjük. Bérlő és Használó Bérbeadóval szemben fennálló mindennemű felelőssége egyetemleges.

 

Bérlő, illetőleg Használó köteles megtéríteni Bérbeadónak minden olyan rendőrség, vagy más hatóság által kiszabott bírság, büntetés, illetve pótdíj – ideértve a meg nem fizetett parkolási díjat, illetve a belföldi vagy külföldi autópálya használattal kapcsolatos díjak megfizetésének elmulasztását is (feltéve, hogy a Gépjármű a Bérleti szerződés tartama alatt nem rendelkezett belföldi e-matricával) – következményeképpen előállott kárát, amelyet a Gépjárművel azon időszak alatt elkövetett valamely szabályszegés nyomán róttak ki, amely időszakban Bérlő a Gépjármű bérleti jogosultja volt, beleértve a tényleges visszaszolgáltatásig fennálló időszakot. Rendőrségi, illetve egyéb hatósági megkeresések esetén a Bérbeadó jogosult kiadni az illetékes hatóságnak a Bérlő adatait.

 

Bérlő, illetve Használó terhére esik továbbá a Gépjárműben hagyott, a Bérlő, a Használó, vagy pedig valamely harmadik személy tulajdonát képező bármely dolog, illetve a Gépjármű járulékos tartozékainak, valamint iratainak elvesztése, illetve megrongálódása is. Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés megszűnését követően a tudomására jutott bármely bírság, büntetés, vagy egyéb fizetési kötelezettséggel együtt járó marasztalás nyomán előállott kárát teljes egészében – választása szerint – a Bérlőre, illetőleg Használóra hárítani. Amennyiben a Bérlő, illetőleg a Használó a jelen pontban foglalt bírság, büntetés, illetve pótdíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének a Gépjármű Bérbeadó részére történő visszaadásáig nem tesz eleget, akkor a Bérlő, illetőleg a

Használó köteles a Bérbeadónak a meg nem fizetett parkolási díjon, illetve az egyéb díjakon felül minden egyes bírságra, büntetésre, illetve pótdíjra vonatkozó felszólítás után adminisztrációs díjat megfizetni. A Bérlő a bérleti

szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a bérleti jogviszony megszűnését követően Bérbeadó részére a bérleti jogviszonnyal összefüggésben érkezett bírság, büntetés, pótdíj kiegyenlítése érdekében a Bérbeadó utólag elszámoljon a még rendelkezésére álló óvadék terhére. Az óvadék visszafizetése után a Bérlő a részére kiszámlázott költségeket köteles a számlán szereplő határidőben megfizetni. A birságok, költségek átterhelése alapjául szolgáló iratok másolatát Bérbeadó elektronikus úton megküldi Bérlő Bérleti szerződésben megadott e-mail címére. Az e-mail cím valótlanságából vagy megváltozása bejelentésének elmulasztásából eredő jogkövetkezmények a Bérlőt terhelik.

 

A Gépjárműbérleti szerződés megkötése során a bírságok, költségek, díjak stb. megtérítése körében Bérlő objektív felelősségvállalási nyilatkozatot tesz, melyben vállalja ezen összegek megtérítését. Bérlő a Gépjárműbérleti szerződés aláírásával lemond minden megtámadási jogról, amely a Bérbeadó objektív felelősségvállalási nyilatkozat alapján érvényesített igényével szemben megilletheti. Objektív felelősségvállalási nyilatkozat hiányában a Bérbeadó megtagadhatja a gépjármű átadását, mely esetben Bérbeadó jogosult a mindenkor hatályos kondíciós listában meghatározott összegű törlés mulasztási díj felszámítására.

 

Bérlő tudomásul veszi, hogy adatait a Bérbeadó a jogszabályi felhatalmazás keretein belül kezeli az adatkezelési szabályzatnak megfelelően, és szükség esetén (rendőrségi, illetve egyéb hatósági megkeresések esetén) az arra illetékesek részére jogosult kiadni.

 

Bérlő elfogadja, hogy amennyiben a nyilatkozatban foglalt adatok hibásnak vagy hiányosnak bizonyulnak, és a hatóság a gépjárművel kapcsolatos valamely cselekményből fakadóan bármilyen bírságot, büntetést vagy joghátrányt állapít meg Bérbeadó felé emiatt, úgy Bérbeadó a kiszabott bírság, büntetés összegét áthárítja Bérlőre.

 

Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés megszűnését követően is a tudomására jutott bármely bírság, büntetés, vagy egyéb fizetési kötelezettséggel együtt járó marasztalás nyomán előállott kárát teljes egészében a Bérlőre hárítani.

 

Amennyiben a Bérlő a jelen pontban foglalt bírság, büntetés, illetve pótdíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének a gépjármű Bérbeadó részére történő visszaadásáig nem tesz eleget, akkor a Bérlő köteles a Bérbeadónak a meg nem fizetett parkolási díjon, illetve az egyéb díjakon felül minden egyes bírságra, büntetésre, illetve pótdíjra vonatkozó felszólítás után a kondíciós listában meghatározott adminisztrációs díjat is megfizetni a bérleti díj beszedésével egyező módon.

 

Bérlő köteles megtéríteni Bérbeadónak a következő díjakat, mint Bérbeadó követelését:

 

 • a felhasznált idő díját a Bérleti Szerződésen meghatározott árakon – figyelembe véve, hogy egy bérleti nap 24 óra, melyhez 60 percet meghaladó továbbhasználat esetén plusz egy bérleti nap kerül felszámolásra
 • a megtett kilométerek km-díját a Bérleti Szerződésben meghatározott áron, amennyiben a díjszabás nem tartalmazza
 • a törés és/vagy lopás elleni biztosítás, a személyi balesetbiztosítás díját, amennyiben Bérlő azokat igénybe vette a Bérleti Szerződés szerint, és a díjszabás nem tartalmazza
 • a biztosítási önrészt, ill. kártérítést
 • a kieső napok díját a Bérleti Szerződés díjszabása szerint, a szállítási és kárjavítási költségeket, valamint az adminisztrációs költséget
 • ki- illetve visszaszállítási díjat, amennyiben a gépjárművet a bérbeadó irodán kívül, más helyszínen veszi fel ill. adja le, a Bérleti Szerződésben meghatározottak szerint
 • hazaszállítási, ún. egy utas díjat, amennyiben a gépjárművet másik irodában/országban adja le, mint a felvétel helye, a Bérleti Szerződésben meghatározottak szerint
 • újratankolási (üzemanyag és szerviz) díjat, amennyiben Bérlő leadáskor az átadás szerinti üzemanyag mennyiséghez képest kevesebb üzemanyaggal adja le a járművet
 • a közlekedési szabályok megszegéséből származó költségeket, bírságokat, pótdíjakat, valamint az előzőekkel összefüggésben felmerülő adminisztrációs és bírósági eljárási díjat
 • a gépjármű dokumentumai – forgalmi engedély és/vagy zöldkártya -, ill. a rendszámtábla, a gyári kulcsok elvesztése esetén, sérült vagy hiányzó navigációs rendszer esetén, sérült vagy hiányzó mobil WiFi kommunikációs készülék esetén, a láthatósági mellény hiánya esetén, az elakadásjelző háromszög és/vagy egészségügyi csomag hiánya esetén a kondíciós lista szerint felszámításra kerülő tételeket
 • a gépjármű rendeltetésellenes használatából eredő túlzott kopása, ill. különlegesen szennyezett – beleértve a dohányszagot is – vagy a normál belső takarításon felüli kárpittisztítást, ill. fertőtlenítést igénylő állapota esetén a kondíciós listában meghatározott tételeket
 • ha megállapítást nyer, hogy Bérlő nem a gépjárműre előírt minőségű üzemanyagot használta, köteles az esetleg ebből eredő károsodás, valamint az üzemanyag költségeit megfizetni
 • késedelmi kamatot
 • a bérlet ideje alatt felmerülő működtetési és egyéb költségek (üzemanyag, parkolás stb.) Bérlőt terhelik

 

A felek megállapodnak, hogy a fent írt díjtételek Forint devizanemben kerülnek meghatározásra.

 

Bérlő, amennyiben Bérbeadótól további kiegészítő szolgáltatásokat vesz igénybe (pl. WIFI, navigációs berendezés, gyermekülés, stb.), azok használati feltételeit, valamint a kiegészítő szolgáltatások díját tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja. Bérlő a bérlet lezárultakor a Gépjárművet, illetve a Gépjárművel együtt bérbevett tartozékokat az átvételkori állapotnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles Bérbeadó számára visszaszolgáltatni. Bérbeadó, mind a Gépjármű kiadásakor, mind pedig annak visszavételekor ún. állapotlapot állít ki, amelyet a Bérlő, valamint a Bérbeadó arra feljogosított alkalmazottja aláírásával lát el. Bérlő felelősséggel tartozik a bérlet során keletkezett sérülésekért abban az esetben is, ha a Gépjármű visszaszolgáltatásakor a Gépjármű ún. visszavételi állapotlapjának aláírását elmulasztja (pl. Gépjárművet félfogadási időn kívül adja le, vagy félfogadási időn belül történő leadás esetén a szemlét nem várja meg), illetve megtagadja. A Gépjárművet a Bérbeadó üzemanyaggal feltöltve adja át a Bérlőnek; a Gépjármű visszaszolgáltatásakor (baleset, műszaki meghibásodás esetén is), amennyiben azt nem az átadáskori mennyiséggel feltöltött üzemanyagtartállyal szolgáltatja vissza, Bérlő köteles a hiányzó üzemanyag értékét megtéríteni (ún. feltöltési díj és/vagy utántöltési díj), kivéve, ha a Szerződő Felek külön megállapodása eltérően rendelkezik. Bérlő, illetve Használó terhére esik továbbá a Gépjárműben hagyott, a Bérlő, a Használó vagy pedig valamely harmadik személy tulajdonát képező bármely dolog, illetve a Gépjármű járulékos tartozékainak, valamint iratainak elvesztése vagy megrongálódása is. A Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a Gépjárműben hagyott tárgyak iránt. A Gépjárműben hagyott tárgyak Bérlő vagy Használó részére történő visszaküldésének módjáról és költségéről Szerződő Felek külön megállapodása az irányadó.

 

A Gépjárműben dohányozni tilos, ennek megsértése esetében a Bérlő (illetve Használó) köteles a Bérbeadónak az ezzel kapcsolatban felmerül takarítás költségét megfizetni.

 

A Bérlő a Gépjárművet nem javíthatja, nem javíttathatja. Meghibásodás esetén azonnal értesíteni köteles a Bérbeadót, és az utasításai szerint köteles eljárni. Azon esetben, amennyiben a Bérbeadó a bejelentést követően kifejezetten engedélyezi a bérleti jogviszony során felmerülő bármely meghibásodás elhárítását, úgy az kizárólag a Gépjárművel egyező típusú járművek javítására szakosodott javítóműhelyben, ún. ‘szakszervizben’ végeztethető el; a javítás nyomán felmerült költségek Bérbeadót terhelik, kivéve, ha a meghibásodás a Gépjármű Bérlő (Használó) általi, nem rendeltetésszerű használatának, illetve Bérlő (Használó) egyéb szerződésszegésének a következménye. Bérlő, illetve Használó köteles Bérbeadó részére a szervizigényt az ügyfélszolgálat telefonszámán haladéktalanul bejelenteni és előzetes írásbeli hozzájárulását kérni a javítás elvégeztetéséhez, melyre kizárólag a Bérbeadó által megjelölt helyen jogosult. A jelen pont szerinti engedélykérés elmulasztásából eredő károk a Bérlőt terhelik.

 

Óraállás diktálás, túlfutás, szervizigény:

Bérlő köteles Bérbeadó iroda részére a szervizigényt – amennyiben a jármű fedélzeti computere bármilyen műszaki meghibásodásra utaló vagy szerviz ciklus lejártára utaló jelzést mutat vagy a gépjárműhöz tartozó dokumentáció szerinti kötelező szerviz ciklust eléri – haladéktalanul írásban (legalább email útján rendszám és kilométeróra állás megjelölésével) bejelenteni és a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulását kérni a javítás elvégeztetéséhez, melyre kizárólag a Bérbeadó által megjelölt helyen jogosult. Amennyiben a bérleti időszak alatt válik aktuálissá, úgy Bérlő köteles a ciklikus szerviz és/vagy a kötelező műszaki szemlére a gépjárművet Bérbeadó által megjelölt helyen és időben rendelkezésre bocsátani.

 

Bérlő köteles a bérleti időszak teljes időtartama alatt a Bérleti időszak kezdetétől számított minden 30. napon e-mailben (km@barta.hu) a gépjármű pillanatnyi kilométerszámláló állását megadni, amely a kötelező karbantartási periódusok betartása miatt is elengedhetetlen. Amennyiben Bérlő ezen kötelezettségét nem teljesíti, Bérbeadó jogosult minden mulasztás esetén a kondíciós listában meghatározott adminisztrációs díjat, továbbá az előírt km mennyiség túllépését (túlfutás) követően a túlfutott km (a meghatározott és a ténylegesen futott km különbsége) után kilométerenként 35 Ft+ÁFA díjat is túlfutási díj címén Bérlő felé számlázni, valamint Bérlő köteles a túllépéssel okozott mindennemű kárt is megfizetni, beleértve a gyártói vagy mobilitásgarancia elvesztése okán felmerült költséget, értékvesztést is. A túlfutási díj elszámolása a Bérleti időszak végét követő 8 munkanapon belül történik.

 

A jelen pont szerinti bejelentés elmulasztásából eredő károk a Bérlőt terhelik. A kötelező szervizelés Bérlőnek felróható okból történő elmaradása esetén a Bérlő a gépjármű bruttó beszerzési árának 8%-ával megegyező összegű garanciális díj megfizetésére köteles.

 

 1. Bérleti Idő

 

Egy bérleti nap 24 órából áll, amely az egyedi bérleti szerződésben feltüntetett időpontban kezdődik. Amennyiben a bérlet időtartama nem éri el a 24 órát, abban az esetben is 1 napi bérleti díj felszámítandó. Heti vagy havi bérleti időtartam kezdő- és lejárati napja, naptári nap feltüntetésével történik. A bérlet minimális időtartama 1 (egy) nap.

 

Bérlő az egyedi bérleti szerződésben meghatározott bérleti időtartam lejárta előtt legalább 24 órával személyesen, telefonon vagy emailben jogosult bejelenteni, hogy a bérleti időt meg kívánja hosszabbítani. A bejelentés nem keletkezteti a bérleti szerződés módosítását, annak feltételeiről a bejelentést követően tájékoztatja Bérlőt a Bérbeadó. Ellenkező esetben Bérbeadó a megfelelően meg nem hosszabbított bérlet nyomán előállott veszteséget teljes egészében Bérlőre hárítja, illetve a bérleti díjat a bérlet eredetileg megállapított teljes időtartamára felszámítja. A bérleti idő meghosszabbítása a Bérbeadó írásban történő visszaigazolásával válik érvényessé, visszaigazolás hiányban a bérleti idő az egyedi bérleti szerződésben meghatározott időpontban, vagy időszak lejártával lejár. A bérleti idő meghosszabbításra a Bérbeadó nem köteles.

Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti idő lejártakor, annak meg nem hosszabbítása esetén, Bérbeadó jogosult a gépjárművet – akár önhatalom alkalmazásával – birtokába visszavenni, melynek minden költsége Bérlőt terheli.

Bérlő szintén 24 órával a leadás előtt köteles jelezni, ha az eredetileg tervezett leadási helyszínt módosítani kívánja. Bérlő köteles a Bérbeadó előzetes jóváhagyását kérni a külső helyszínen történő leadáshoz.

Amennyiben a Bérleti szerződés eltérően nem rendelkezik – a havidíj megállapítása 30 napos egységekben történik. A Bérleti szerződésben meghatározott maximális futásteljesítményhez képest történő esetleges többlet kilométer-felhasználás ellenértékét a Bérlő a bérlet lezárásakor köteles megtéríteni (túlfutási díj).

Bérleti szerződés megkötését követően a bérleti időszakhoz kapcsolódó, a kondíciós listában meghatározott bérleti díj tételek kerülnek felszámításra, függetlenül attól, hogy a bérlet során a hosszabbításra vagy módosításra tekintettel a bérleti idő tükrében más kondíciós feltételek vonatkoznának a bérletre. Napi heti vagy hosszabb távú bérleti konstrukcióról más konstrukcióra csak és kizárólag új bérleti szerződés megkötésével válthat a Bérlő.

 

 1. Bérleti díj

 

A minimális bérleti időtartam 1 nap (24 óra).

 

A bérleti díj az egyedi bérleti szerződés körében adott és elfogadott árajánlatban foglalt szolgáltatásokat tartalmazza.

 

A bérleti díjak nem tartalmazzák az üzemanyagot, a károkozási önrészt, a repülőtéri pótdíjat, az üzembentartási díjat, a nem rendeltetésszerű használatból eredő javítási költségeket, és minden egyéb, a bérlet során felmerülő egyéb költséget.

 

60 percen túli késedelmes visszahozatal esetén plusz egy bérleti nap kerül felszámításra.

 

Bérbeadó az elfogadott árajánlat szerinti bérleti díj (ideértve mindenkori általános forgalmi adót is) megfizetése ellenében adja bérbe a gépjárművet. A bérleti díjon kívül díjakat Bérbeadó a kondíciós listában határozza meg. Bérbeadó az árlistát és a Weboldalán közzétett kondíciós listát jogosult egyoldalúan bármikor módosítani, kiegészíteni.

A fogyasztónak minősülő Bérlő tudomásul veszi a jelen ÁSZF elfogadásával, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) l) pontja alapján elállási jogát nem gyakorolhatja jelen személygépjármű bérleti szolgáltatás esetében, tekintettel arra, hogy a Felek az egyedi bérleti szerződésben meghatározott teljesítési határnapot kötnek ki.

 

Bérlő a bérleti díjat a Bérbeadó számlája alapján, banki átutalással előre esedékesen köteles megfizetni.

 

Bérlő tudomásul veszi, hogy ha az egyedi bérleti szerződés a Bérbeadó bármely szerződött szervizének átadott gépjárműve javítása idejére jön létre, ebben az esetben a jelen ÁSZF-ből és az egyedi bérleti szerződésből eredő fizetési kötelezettsége teljesítéséig a Bérbeadót, a javításra átadott gépjárműre visszatartási jog illeti meg.

 

A bérleti időtartam alatt felmerülő minden egyéb díj, költség (ideértve különösen, de nem kizárólagosan: parkolási, úthasználati, rév díjak; üzemanyag díja, külső és belső mosás, kárpit tisztítás díjai, parkolási társaságok, hatóságok, bíróságok által kirótt bírságok, büntetések, biztosítási önrész, avulás, sérülések és egyéb károk, valamint a gépjármű nem rendeltetésszerű használatából eredő költségek, károk, kenőanyagok és egyéb folyadékok (Pl.: ad-blue adalék, ablakmosó folyadék, stb.) utántöltésével felmerülő költségek; túlzott kopás, vagy szennyeződés eltávolításának költsége a Bérlőt terheli.

 

Alap esetben az egy napra vagy egy hétre megállapított bérleti díj a gépjármű meghatározott kilométer használatát (maximum 200 km/nap), míg az egy hónapra megállapított bérleti díj 3000km/hó futásteljesítményt tartalmaz, az ezt meghaladóan mért futásteljesítmény után Bérlő a kondíciós listában meghatározott km díjat is köteles túlfutási díj címén megfizetni. 1 hónap 30 naptári napnak minősül, amely az átvétel napjától kezdődik.

 

Ha a Bérlő a gépjárművet nem szolgáltatja vissza, úgy a Bérbeadó jogosult hatósági intézkedést kezdeményezni, vagy a Gépjármű fellelhetőségének ismeretében a Bérlő előzetes tájékoztatása mellett önhatalommal birtokba venni (pótkulcs használatával felnyitni és elszállítani).

 

Abban az esetben, ha a Bérlő a Bérleti szerződés alapján bármely címen fennálló fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, az így keletkezett tartozás összege után köteles a késedelem teljes idejére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamatot fizetni. Amennyiben a Bérlő az esedékes fizetési kötelezettségének a fizetési határidő lejártát követő 60 napon belül sem tesz eleget, Bérbeadó jogosulttá válik a tartozás tényét nyilvánosságra hozni, illetve az összes ezzel az üggyel kapcsolatos ügyvédi költséget megtéríteni Bérbeadó részére.

Lopás kárátalány (TP): Tartalma a Kondíciós listában kerül meghatározásra. Bérlő anyagi felelőssége önhibás lopás esetén a kár teljes összegéig terjed.

 

Törés kárátalány (CDW): Tartalma a Kondíciós listában kerül meghatározásra. Bérlő anyagi felelőssége önhibás töréskár esetén a kár helyreállítási költségének teljes összegéig terjed.

 

 1. Fizetési feltételek és Óvadék

 

Fizetési feltételek:

Bérbeadó a gépjárművek bérléséről a gépjármű leadását követően, a bérleti időszak lezárása utáni 8 naptári napon belül számlát állít ki, melyet Bérlő a számla kiállítását követő 8 napon belül banki átutalással egyenlít ki. 30 napot meghaladó bérlés esetén Bérbeadó a gépjárművek bérléséről 30 naponként, a bérleti időszak lezárása utáni 8 naptári napon belül, az ÁFA tv. szerinti időszakos elszámolás szabályai szerint számlát állít ki, melynek fizetési határideje a számla kiállításától számított 8 nap. Az átutalásos számla postai úton, elektronikus levél formájában, vagy személyesen kerül kézbesítésre. A számla átvételével a Bérlő fizetési kötelezettsége beáll, melynek legkésőbb a számla esedékességekor köteles eleget tenni.

Óvadék:

Az óvadék megfizetése minden esetben kötelező és a gépjármű kiadásának előfeltétele. Az óvadék összege a bérelt gépjárműre vonatkozó, aktuális bruttó bérleti díj kétszerese. Az óvadék összege legkésőbb a Bérleti időszak végét követő 60. napon az óvadékot teljesítő részére visszautalásra kerül, kivéve Bérlő bérleti díj tartozásának, Saját hibás Balesetből származó károkozásának vagy egyéb tartozásának esetét. Bérbeadó nem köteles az óvadékot visszafizetni mindaddig, míg Bérlő esetleges kártérítési felelősségével vagy egyéb tartozásával kapcsolatosan függő kérdés áll fenn. Bérbeadó az óvadék után kamatot nem tartozik fizetni és azt nem köteles letétként kezelni. Az óvadék teljes összege elsődlegesen a pénzügyileg nem rendezett bérleti díj, valamint a költségek fedezetére használható fel eltérő előzetes, írásos megállapodás hiányában.

 

Bérbeadó jogosult a megrendelő pénzügyi minősítését előzetesen elvégezni és az általános 2 havi bruttó bérleti díjtól eltérő, a megrendelés értékével arányosan megállapított óvadékot jogosult bekérni megrendelőtől a szolgáltatási díj, egyéb díjak, költségek és az esetleges károk fedezésére.

Késedelmes fizetés

Ha Bérlő a bérleti díj megfizetésével késedelembe esik, Bérbeadó előzetes felszólítás nélkül jogosult a Gépjárműbérleti szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan felmondani és a gépjárművet – Bérlő költségére – elszállítani.

Abban az esetben, ha a Bérlő a Bérleti szerződés alapján bármely címen fennálló fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, az így keletkezett tartozás összege után köteles késedelmi kamatot fizetni. A késedelmi kamat mértéke magánszemély Bérlő esetén a Ptk. 6:48. § szerinti, míg jogi személy Bérlő esetén a Ptk. 6:155.§ szerinti mértékű törvényes kamat. Amennyiben a Bérlő az esedékes fizetési kötelezettségének a fizetési határidő lejártát követő 60 napon belül sem tesz eleget, Bérbeadó jogosulttá válik a tartozás tényét nyilvánosságra hozni, illetve Bérlő köteles az összes ezzel az üggyel kapcsolatos ügyvédi költséget megtéríteni Bérbeadó részére. Késedelmes teljesítés esetén a Bérbeadót vállalkozásnak minősülő Bérlővel szemben a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány illeti meg. A törvény értelmében vállalkozás minden olyan szervezet, amely önálló gazdasági vagy szakmai tevékenységet végez még akkor is, ha azt egyetlen személy végzi. Így tehát vállalkozásnak minősül minden egyéni vállalkozó is. A behajtási költségátalány tehát alapvetően vállalkozások egymás közötti ügyleteiben merülhet fel, a fogyasztóknak minősülő magánszemélyeknek nem merülhet fel ilyen jellegű fizetési kötelezettség.

A behajtási költségátalány összege negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszege. Ezt az összeget a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül követelheti a pénztartozással késedelembe eső féltől. A behajtási költségátalányt attól függetlenül követelheti a Bérbeadó a Bérlőtől, hogy milyen összegű tartozásról van szó. A költségátalány követelése független továbbá attól is, hogy hány napos késedelembe esett a Bérlő. A behajtási költségátalányt az arra jogosult akkor is követelheti, ha a behajtással semmilyen költség nem merült fel. A behajtási költségátalány egy éves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető. A behajtási költségátalány megfizetésére nem köteles az a vállalkozás, aki az erre irányuló igény érvényesítése során a késedelmét kimenti.

 

 1. A gépjármű használata, az objektív felelősség

Bérlő köteles tájékoztatni a bérlet gépjárművet használó, illetve a szolgáltatás igénybevételét intéző, azt igénybe vevő munkatársait a gépjármű bérlés díjairól és feltételeiről.

Amennyiben Bérlő a gépjármű használatát a jelen szerződés feltételei szerint megjelölt harmadik személynek átengedi, úgy ezen használatért oly módon felel, mintha a gépjárművet maga használta volna.

Bérlő, illetve használó köteles a gépjárműveket gondosan és rendeltetésszerűen használni Bérbeadó előírásai alapján, különös tekintettel a gépjármű használati útmutatóban foglaltak betartására. A gépjármű állapotáért mindaddig Bérlő felel, míg azt hivatalosan Bérbeadó megbízottja át nem vette, és annak állapotát aláírásával nem igazolta az átadás-átvételi formanyomtatványon.

Bérlőt felelősség terheli a bérbeadás feltételeit szabályozó Általános Bérleti Szerződés Feltételei be nem tartásával, illetve megsértésével okozott károkért.

Felek megállapítják, hogy a közlekedési jogszabályok értelmében Bérbeadó kötelessége a hatóságok felé történő adatszolgáltatás, illetve a gépjármű más személy általi használatának nyilatkozattal történő igazolása. Felek megállapodnak, hogy a gépjármű átadásakor annak használója objektív felelősségvállalási nyilatkozatot köteles aláírni.

 1. Biztosítás

 

A Bérleti szerződésben meghatározott gépjárműre Bérbeadó által kötelező felelősségbiztosítás köttetett a magyar törvények értelmében, melynek díját a gépjármű bérleti díja magában foglalja. A felelősségbiztosítás a bérelt gépjárműre tartalmazza a harmadik fél felelősségét teljes körű személyi sérülésekre és anyagi károkra. Mindezen védelem a Bérleti szerződés részeként érvénytelenné válik, különösen akkor, amennyiben egy illetéktelen vezető használta az autót vagy abban az esetben, ha a gépjármű vezetője az okot adó esemény ideje alatt nem rendelkezik a szükséges vezetői engedéllyel és/vagy alkohol, kábítószer befolyása alatt, vagy egyéb gépjárművezetésre alkalmatlan állapotban vezetett.

Bérlő, illetve használó felelősséggel tartozik azokért a bérlet során a gépjárműben keletkezett sérülésekért, illetve egyéb károkért is, amelyek keletkezésének körülményeiről nem rendelkezik ismeretekkel (pl. ismeretlen károkozó által okozott sérülés.) Ha a gépjárműbe dolog elleni erőszakkal behatolnak, illetve azt ilyen módon megrongálják, a rendőrségi feljelentést Bérlő, illetve gépjárműhasználó köteles megtenni. Abban az esetben, ha a Bérbeadóval szerződött biztosító társaság a bérlet alatt elő állott biztosítási eseménnyel összefüggő körülmények Bérlőnek felróható felderíthetetlensége, illetve valamely, a Bérlő érdekkörében felmerült egyéb körülmény miatt a keletkezett kár megtérítést megtagadja, Bérbeadó jogosulttá válik az ilyen módon meg nem térült kárát Bérlővel szemben érvényesíteni.

 

Saját hibás baleset, illetve elemi kár esetén a Bérlő a Kondíciós listában meghatározott kárátalány megfizetésére köteles.

 

Lopáskár és totálkár káresemény esetén Bérlő a Kondíciós listában meghatározott kárátalány megfizetésére köteles.

A káreseményből adódó már felmerült vagy későbbiekben felmerülő (akár becsült) fizetési kötelezettségeket Bérbeadó jogosult előzetesen, a biztosítási vagy hatósági ügy lezártát megelőzően Bérlőnek kiszámlázni. A kárügy biztosítóval történt elszámolást követően, a Bérlő által megfizetett összegét vagy annak különbözetét a Bérbeadó a Bérlő számára visszafizeti.

 

A Kondíciós listában rögzített kárátalány nem fedezik a gumiabroncsok, felnik, antenna sérüléseiből, a nem megfelelő üzemanyag-használat okozta meghibásodásból eredő, illetve semmilyen, a belső térben, rakodótérben keletkezett kárt, melyekre Bérlő kártérítési felelőssége az kárátalány összegétől függetlenül teljeskörűen fennáll. Bérlő elfogadja a törés- és Lopáskár számítás adatait és esetleges utólagos korrekció esetén a különbözetet köteles megfizetni. Bérlő a teljes, akár a gépjármű értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni:

 • a gépjármű mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha az nem biztosítási esemény;
 • lopás és részlopás károk esetén, amennyiben Bérlő a gépjárműben hagyta a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét vagy a hatóság előtt a tulajdoni vagy a használati jog igazolására alkalmas iratokat;
 • lopás vagy részlopás esetén a Bérlő a gépjármű bármely kulcsát nem tudja visszaszolgáltatni Bérbeadónak;
 • a km-számláló szerkezet meghibásodásának a Bérbeadó iroda felé történő azonnali jelentésének elmulasztásáért;
 • Bérlő vagy közreműködője minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza;
 • személy-, és tehergépjárműnél a rakterület túlterheléséből eredő és a rakterület egyéb sérüléseiért.

 

 1. Teendők baleset során

 

A bérelt járművet érintő baleset esetén Bérlő (Használó) köteles gondoskodni az ún. Európai Baleseti Bejelentő nyomtatvány hiánytalan kitöltéséről. A járművet érintő baleset esetén kötelező a Bérlő általi rendőri intézkedés kérése, melynek elmaradása esetén Bérlő magatartásából felmerülő kárigény érvényesítési lehetőség kizártsága, vagy egyéb a Bérbeadót terhelő marasztalás esetén a Bérlőt teljes anyagi felelősség terheli. Kettőnél több járművet érintő vagy személyi sérüléssel járó baleset esetén Bérlő (Használó) köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni, valamint arról az eljáró rendőrtől igazolást kérni. A személyi sérüléssel együtt járó baleset helyszínének elhagyása törvénybe ütközik.

 

Bérlő, illetve Használó köteles a baleset bekövetkeztéről Bérbeadót (ügyfélszolgálatot) telefonon, vagy más alkalmas módon haladéktalanul értesíteni. Az értesítésben közölni kell, hogy a Gépjármű milyen műszaki állapotban van, valamint Bérbeadó kérésére a baleset körülményeit – az esetleges tanúk megjelölésével – részletesen le kell írni. Bérlő (Használó) köteles továbbá a Bérbeadó által biztosított ún. kárbejelentő nyomtatványt és baleseti bejelentőlapot megfelelően kitölteni, a jelen pont szerinti általa kitöltendő dokumentumokat, a balesetet követő egy napon belül Bérbeadónak megküldeni. A Bérbeadó jogosult a kárrendezés lebonyolításához szükséges személyes iratokról, igazolványokról másolatot készíteni, amelyhez Bérlő, illetve Használó előzetesen hozzájárul.

 

A baleset nyomán mozgásképtelenné vált Gépjárművet Bérlő (Használó) semmilyen körülmények között nem jogosult magára hagyni, illetve szükség esetén köteles a Gépjármű megfelelő és kellően biztonságos őrzéséről gondoskodni.

 

A Bérlő (Használó) a kárérvényesítési eljárás és/vagy a szükséges javítások elvégzése érdekében köteles a Gépjárművet a Bérbeadó és/vagy a biztosító rendelkezésére bocsátani.

 

A kárbejelentést követően a kárrendezés érdekében Bérbeadó jár el az érintett biztosítónál.

 

Amennyiben Bérlő, illetve Használó a fentiekben meghatározottakat megszegi, így pl. a balesetet késedelmesen, vagy hamis adatokat közölve jelenti, felelőssé tehető a baleset nyomán felmerült teljes kárért, illetve egyéb következményekért.

 

 1. Teendők káresemény során

 

A Gépjármű, vagy tartozékai ellopása esetén a Bérlő (Használó) köteles a rendőrséget és a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni, feljelentést tenni, valamint a feljelentést, a kárbejelentőt, a Gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait haladéktalanul Bérbeadó rendelkezésére bocsátani.

 

Bérlő a Gépjárművel kapcsolatos bármely káresemény (beleértve tartozékok elvesztését is) a Bérlő (Használó) köteles a Bérbeadót haladéktalanul, lehetőleg írásban értesíteni.

 

A Gépjárművön kívül bérelt eszközökkel (WIFI, gyerekülés, navigációs berendezés, stb.) kapcsolatos bármely káresemény, meghibásodás (beleértve tartozékok elvesztését is) esetén a Bérlő (Használó) köteles a Bérbeadót haladéktalanul, lehetőleg írásban értesíteni.

 1. Cseregépjármű

 

Abban az esetben, ha a Gépjármű Magyarország területén belül meghibásodik és ezzel egyidejűleg, vagy káresemény következtében mozgásképtelenné válik és a Gépjármű assistance szolgáltatással nem rendelkezik, úgy Bérbeadó a Bérlővel kötött külön megállapodás alapján ingyenesen vagy térítéssel Bérlő részére csere-gépjárművet biztosíthat.

 

Bérbeadó a meghibásodás kapcsán sem a vagyoni károkért, sem a nem vagyoni sérelemért nem tartozik felelősséggel.

 

Ha a Gépjármű Magyarország területén kívül válik mozgásképtelenné Bérbeadó nem biztosít csere-gépjárművet.

 

Abban az esetben, ha a Gépjárművet Magyarország területén Bérlőnek nem felróhatóan (a felróhatóság hiányát kizárja, amennyiben a Bérlő a Gépjármű ellopását követően annak forgalmi engedélyét, valamint indítókulcsát a Bérbeadó részére haladéktalanul nem mutatja be) ellopják, Bérbeadó külön megállapodás alapján ingyenesen vagy térítéssel Bérlő részére csere-gépjárművet biztosíthat.

 

A Bérlő (Használó) saját hibájából bekövetkezett bármely káresemény esetén, az eset összes körülményeinek a megvizsgálását követően Bérbeadó jogosult a Bérlő számára csere-gépjármű biztosítását megtagadni.

 

 1. Kapcsolattartás

 

Bérbeadó kapcsolattartási elérhetőségeit a Bérlő a www.barta.hu címen találja és érheti el.

 

 1. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat:

 

Bérbeadó panaszkezelési szabályzata és ügyfélszolgálatának elérhetőségeit a Bérlő a www.barta.hu címen találja és érheti el.

 

 1. Záró rendelkezések

 

A Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó által a Bérlőnek címzett írásbeli értesítések, így különösen a fizetési

felszólítások – a Bérbeadó választása szerint – postai úton vagy elektronikus levél (e- mail) útján is történhetnek,

azzal, hogy az elektronikus formában megküldött értesítések és üzenetek az elküldést követő harmadik

munkanapon kézbesítettnek tekintendők.

 

A Bérleti Szerződés a Bérlő és az RIALMÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: RIALMÓ Kft., székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kaptár utca 3., cégjegyzékszám: 07 09 012531, adószáma: 13820839-2-07., statisztikai számjele: 13820839-4511-113-07., képviseli: Kiss Györgyi ügyvezető) között jön létre.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek egy vagy több pontjának érvénytelensége nem hat ki a fennmaradó

pontoknak, illetve a szerződés egészének érvényességére.

 

A Szerződő Felek között a Bérleti Szerződéssel, illetve az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban

esetleges felmerülő viták rendezése esetén a Szerződő Felek alávetik magukat – járásbíróság hatáskörébe tartozó

ügyben – a Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos illetékességének, amely illetékességi kikötést a

Szerződő Felek egyedileg megtárgyaltak.

 

A Bérleti szerződésből eredő valamennyi jogvitára a magyar jog az irányadó.

 

A bérleti szerződés a Bérbeadó országának törvényeivel összhangban jött létre. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Ptk. szabályai és a magyar jog hatályos rendelkezései az irányadóak.

 

Amennyiben a Bérlő nem személyesen jár el a bérleti szerződés megkötésekor, meghatalmazottja / gépkocsi vezetője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy rendelkezik ügyleti felhatalmazással a Bérlő részéről a szerződésben megrendelt szolgáltatás igénybevételére és a bérleti szerződés – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – megkötésére és aláírására. Ezen felhatalmazás hiánya esetén korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik.

 

A Bérleti Szerződésre az annak hatálybalépése időpontjában hatályos és Bérbeadó honlapján közzétett,

időbélyeggel ellátott Általános Szerződési Feltételek az irányadóak a Bérleti Szerződés teljes időtartamára,

kivéve, ha a felek megállapodása ettől eltérően rendelkezik.

 

A Bérlő a hatályos Általános Szerződési Feltételeket, a hatályos Kondíciós lista tartalmát, az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte és elfogadja.

 

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződésben feltüntetett összes személyi adatát feldolgozzák, és az érvényben lévő adatvédelmi törvénynek megfelelően kezelik

 

A Bérlő az általános bérleti szerződési feltételek elfogadásával kijelenti és elismeri, hogy azt a szerződéskötést megelőzően teljeskörűen elolvasta, annak tartalmát megismerte és mint ügyleti akaratával mindenben egyezőt, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

.

 

Utoljára frissítve: 2024. április

Kondíciós lista

Díjtételek                                                                   

 1. A dohányszag eltávolításának költsége
 2. Kárpittisztítás
 3. Km túlfutás
 4. Újratankolási díj
 5. Mulasztási díj
 6. Adminisztrációs díj 
 7. Sérült vagy hiányzó készülékek/eszközök pótlása
 8. Lopás kárátalány
 9. Törés kárátalány (nem biztosítási töréskár)

 Díjszabás

 • 50 000 Ft + áfa
 • 50 000 Ft + áfa
 • 35 Ft/km + áfa
 • 800 Ft/l + áfa
 • Nettó bérleti díj 30%-a
 • 5 000 Ft +áfa ügyenként
 • ár+10% +áfa kezelési díj
 • Mindenkori bruttó listaár 10% -a
 • Teljes költség a bérlőt terheli

Utoljára frissítve: 2024. április