Játékszabályzat

A STIMMEL a MATEK” elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

1.         A játék szervezője

 

A „STIMMEL A MATEK” elnevezésű nyereményjáték („Játék”) szervezője a(z) RIALMÓ Kft. (székhely: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, ILOSVAI UTCA 2..) („Szervező”).

 

2.         A játékban történő részvétel feltételei

 

  • a Játék időtartama alatt a promóciós helyszínen (SÁROSDI KAPA KUPA.) kapott promóciós szórólapon helyesen oldja meg a logikai feladványt, és
  • a Játékos a saját személyes adatai (név, email cím, telefonszám) megadásával regisztrál a Játékba („Regisztráció”);
  • a regisztrációval elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő – a jelen játékszabályban írtak szerinti – kezeléséhez, valamint
  • külön hozzájárulását adhatja, hogy a Szervező, marketing célú üzeneteket küldhessen a megadott e-mail címére.

 

(a továbbiakban együtt: „Pályázat”)

 

3.         A játék időtartama

A Játék 2023. augusztus 26. napján 8:00 órától 17:00 óráig tart.

4.       Nyeremény, Nyertes értesítése, Nyeremény átadása

4.1.  Sorsolás

A Játékosok által a Játék teljes időtartama alatt érvényesen beküldött összes Pályázat közül 2023. augusztus 28. napján 14 óra 00 perckor – a Szervező székhelyén – két tanu jelenlétében kézi sorsolással sorsolja ki a nyertest. A Szervező a sorsolásról videót vesz fel. Szervező a sorsolás alkalmával 3 db (három darab) tartaléknyertes Pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

 

4.2    A Játékban az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:

 

  • 1 db, 200.000 Ft kedvezményre jogosító kedvezmény kupon

 

A kupon a Szervező márkakereskedésében legkésőbb 2023. december 31. napjáig, bármely Suzuki Vitara vagy S-Cross modellre leadott érvényes megrendelés során használható fel.

 

(Továbbiakban: „Nyeremény”)

 

4.3    Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartama alatt a Játékosok értesítése mellett a Nyereményt megváltoztassa, azt az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse, egyúttal módosítva jelen Játékszabályzatot is.

 

4.4     Egy Játékos egy darab Nyereményre lehet jogosult.

 

4.5.   A Nyeremény másra át nem ruházható (kivéve a Nyertes házastársát, egyenesági leszármazóját, vagy a Nyertes szüleit), és készpénzre nem váltható.

 

4.6.   A nyertes Játékost a Szervező értesíti a Regisztrációja során megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben.

 

Az Nyereményt a Szervező a Regisztrációja során megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben küldi meg a Nyertes Játékos számára.

 

4.7     Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

5.         Adózás

 

A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Játékról részletes információ a Szervező WWW.SUZUKI-BARTA.HU oldalán érhető el.

 

6.         Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

 

6.1  A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 

  • Szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
  • a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;
  • megadott e-mail címüket – külön hozzájárulásuk esetén – a Szervező marketing-kapcsolattartás (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja; és
  • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.

 

6.2.         Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 8000 székesfehérvár, kaptár utca 3.. címen vagy a szekesfehervar@barta.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

Az Adatkezelő gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal

 

6.3.         A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja az 6.1.3. pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): 8000 székesfehérvár, kaptár utca 3 címen vagy az szekesfehervar@barta.hu e-mail címen.

6.4.         A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

 

7.         Vegyes rendelkezések

 

7.1     A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező, semmilyen felelősséget nem vállal.

 

7.2  A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.suzuki-barta.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

7.3     Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

 

7.4     Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a Szervező a www.suzuki-barta.hu oldalán.

 

Székesfehérvár, 2023. augusztus 25.

 

Rialmó Kft.

Szervező